Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Organizaciona struktura ADS FBiH

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 01. januara 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poslovi iz nadležnosti Agencije vrše se u okviru sedam osnovnih organizacionih jedinica i to:

  1. Odjeljenje za pravne, opće i finansijske poslove sa sjedištem u Sarajevu;
  2. Odjeljenje za stručno obrazovanje, usavršavanje i razvoj državne službe sa sjedištem u Sarajevu;
  3. Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu;
  4. Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru;
  5. Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici;
  6. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli;
  7. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Sarajevu.

U Odjeljenju za pravne, opće i finansijske poslove, postoje sljedeće unutrašnje organizacione jedinice i to:

a) Odsjek za pravne poslove i poslove protokola;

b) Odsjek za računovodstveno-finansijske poslove;

c) Odsjek za informatizaciju.

U Odjeljenju za stručno obrazovanje, usavršavanje i razvoj državne službe postoje sljedeće unutrašnje organizacione jedinice i to:

a) Odsjek za stručno obrazovanje i usavršavanje;

b) Odsjek za razvoj državne službe.

U Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu, postoje sljedeće unutrašnje organizacione jedinice i to: 

a) Odsjek za postavljenja i informatizaciju u Livnu;

b) Odsjek za postavljenja u Bihaću. 

U Odjeljenju Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Sarajevu, postoje sljedeće unutrašnje organizacione jedinice i to: 

a)  Odsjek za obradu i oglašavanje konkursa;

b)  Odsjek za organizaciju i provođenje stručnog ispita.