Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Završena dvodnevna obuka“ Primjena antikoruptivnih mehanizama u implementaciji kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju, te Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima”

Bihać, 04. i 05.3.2020. godine

U Bihaću je završena četvrta po redu od planiranih pet obuka na temu „Primjena antikoruptivnih mehanizama u implementaciji kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju, te Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima“ u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH uz saradnju sa OSCE misijom u BIH.

Stručnom usavršavanju su prisustvovali zaposlenici kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave koji rade na poslovima prostornog uređenja, građenja i zaštitu okoliša, urbanizma, imovinsko-pravnih poslova, katastra nekretnina i općinski pravobranioci.

Neke od tema koje su obrađene sa polaznicima:

- Antikoruptivni mehanizmi u državnoj službi

- Postupak izrade i donošenje planskih dokumenata i izdavanja građevinskih dozvola

- Efikasnost u postupku izdavanja građevinskih dozvola

- Novo stvarno pravo u Federaciji BiH

- Odnos Zakona o stvarnim pravima FBiH i Zakona o građevinskom zemljištu FBiH

 

Obuka je rezultirala konkretnim rješenjima i razriješila mnogobrojne dileme s kojima se polaznici susreću u praksi. Isti su podržali održavanje ove obuke i preporučili dodatne obuke do kraja tekuće godine.

 

Doprinos kvaliteti ove interaktivne radionice dalo je 27 učesnika.