Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Upravljanje otpadom za JLS

Tuzla, 24.4.2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje jednodnevnu obuku „Upravljanje otpadom za JLS“, u Tuzli 24.4.2019. godine.

 

Svrha obuke sticanje teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti upravljanja otpadom. Razmjene dobre prakse i učenja na iskustvima drugih.

 

Ciljnu grupu čine zaposlenici općinskih službi za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, zaposlenici federalnih i kantonalnih ministarstva čija je nadležnost zaštita okoliša, poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda, zdravstvo, prostorno uređenje i gradnja, privreda i industrija, te javna preduzeća.

 

Predavači: Eksterni treneri Agencije

 

Sadržaj:

-       Problemi zbrinjavanja animalnog otpada

-       Sanacija i minimizranje štetnih uticaja postojećih deponija animalnog otpada,

-       Razvoj i promocija sistema odvojenog skupljanja komunalnog otpada,

-       Smanjenje količine komunalnog otpada za odlaganje kroz izgradnju reciklažnih dvorišta i primarnom selekcijom otpada, sa primjerima dobre prakse.

-       Problemi zbrinjavanja i mogućnost reciklaže

-       ''Opasni otpad'', zakonska regulativa i način zbrinjavanja.

-       Provedba sistema upravljanja otpadom kroz pravni, institucionalni i ekonomski okvir

-       Planiranje i izgradnja infrastrukture za prikupljanje i odlaganje otpada/

-       Apliciranje prema donatorima i priprema projekata

-       Energetsko iskorištenje komunalnog otpada.

 

Način prijavljivanja: Zainteresirani uposlenici, nakon dobijanja saglasnosti neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa, elektronski se prijavljuju isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba. Prilikom on-line prijavljivanja potrebno je pažljivo popuniti sve tražene podatke. U kolonu: „Vrsta programa obuke“, upisati: „Program obuke za jedinice lokalne samouprave“. Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku i potvrdu izjave o saglasnosti rukovodioca organa.

 

Krajnji rok za prijavu je 18.4.2019.godine

 

 

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

 

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, potvrdu o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

 

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanja od pohađanja obuke pisanim putem.