Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Usvojena Uredba o sticanju statusa realizatora programa stručnog usavršavanja

Federalna vlada je, na prijedlog Agencije za državnu službu FBiH, donijela Uredbu o sticanju statusa realizatora programa stručnog usavršavanja.  Uredba uređuje način, uslove i kriterije za sticanje ovog statusa u organima državne službe FBiH, postupak selekcije realizatora, sadržaj javnog poziva, sastav stručne komisije za provođenje postupka selekcije i izbora realizatora, sačinjavanje Liste realizatora, naknade i druga međusobna prava i obaveze.