Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno završene TRI obuke u saradnji sa OSCE misijom u BiH

Agencija za državnu službu Federacije BiH u saradnji sa OSCE misijom u BiH, u okviru projekta "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH", uspješno realizovala jednodnevne inhouse obuke:

-      Za uposlenike Porezne uprave Federacije BiH ''Disciplinski postupak kao antikoruptivni mehanizam u domenu povrede službene dužnosti'', 07.10.2021;

-      Za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ''Disciplinski postupak kao antikoruptivni mehanizam u domenu povrede službene dužnosti'', 08.10.2021;

-      Za uposlenike Općine Jablanica ''Kodeks ponašanja i integritet državnih službenika '', 11.2021. godine.

Svrha obuke ''Disciplinski postupak kao antikoruptivni mehanizam u domenu povrede službene dužnosti“ bila je upoznati polaznike sa sadržajem nove Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe.

Svrha obuke ''Kodeks ponašanja i integritet državnih službenika“ , bila je upoznati polaznike sa poimanjem korupcije njenim sve sofisticiranijim pojavnim oblicima, uzrocima koji dovode do pojave korupcije i posljedicama koje korupcija proizvodi po stanovništvo i cjelokupnu društvenu zajednicu.

Polaznici su dobili odgovore na sva postavljena pitanja i izrazili izuzetno zadovoljstvo realizovanim temama.

Učešće je uzelo 35 polaznika.