Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovan program iz oblasti matičnih knjiga

U   okviru   projekta   Sistem   obuke   za   jedinice   lokalne   samouporave   u   FBIH uspješno   je   realizovano pet programa stručnog usavršavanja na temu “Primjena   Zakona   o   matičnim   knjigama“   sa mjestom održavanja u Konjicu, Ljubuškom, Ilijašu, Travniku i Bihaću.

Svrha   programa   bila   je   razmjena   informacija   o   aktuelnostima   vezano   za   primjenu propisa u oblasti matičnih knjiga.

Neke od obrađenih tema:

-Zakon o matičnim knjigama i podzakonski propisi iz oblasti matičnih knjiga

-Aktuelnosti u oblasti matičnih knjiga

-Upis činjenica na osnovu isprava inozemnog organa sa posebnim osvrtom

na upis u matičnu knjigu rođenih činjenice rođenja i državljanstva

-Upis ličnog imena u matičnu knjigu rođenih

-Legalizacija izvoda iz matičnih knjiga i drugih isprava inostranih državnih organa

-Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku

-Primjena Zakona o upravnom postupku

-Izdavanje izvoda i uvjerenja

Učešće je uzelo 79 zaposlenika općinskih i gradskih službi, te inspektori za nadzor iz oblasti matičnih knjiga u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.

Polaznici   su   izrazili   izuzetno   zadovoljstvo   realizovanim   programom   stručnog

usavršavanja te potrebu za dalju organizaciju edukacija iz ove oblasti.

 

Sve aktivnosti Agencije možete pratiti na našim web stranicama: 

www.adsfbih.gov.ba  i www.obuke.adsfbih.gov.ba 


Pratite nas na socijalnim mrežama:

 Facebook

 Twitter

 LinkedIn

 YouTube