Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Treća TAIEX ekspertska misija

Sarajevo, 17.2 do 20.2.2020. godine

Nakon uspješno realizovane dvije TAIEX misije kroz koje je izvršena analiza radnog opterećenja u Agenciji za državnu službu FBiH, u periodu 17.2. do 20.2.2020. će se raliziovati i treća radionica sa eksperticom koja će biti posvećena finalizaciji i preciznom prilagođavanju analize radnog opterećenja, rezimirajući rezultate i predlažući novu unutrašnju strukturu.

U ovoj ekspertskoj TAIEX misiji, predviđen je i pilot razvoj internih procedura za glavne poslovne procese Agencije.