Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Radni sastanak sa koordinatorima za upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave – Prva grupa

Neum, 22-24 juni 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje Radni sastanak sa koordinatorima za upravljanje ljudskim resursima u periodu od 22-24 juna za prvu grupu učesnika i 24-26 juna za drugu grupu učesnika, sa mjestom održavanja u Neumu (Hotel „Vila Nova“). Ovaj sastanak organizuje se u saradnji sa GIZ uredom u BiH, u okviru projekta „Jačanje upravljanja ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini“.

S obzirom da je planirani broj učesnika 50, sastanak će biti realizovan u dvije grupe u različitim terminima.

  • Prva grupa: 22-24 juni 2020. godine
  • Druga grupa: 24-26 juni 2020. godine

 

Početak prvog dana sastanka za prvu grupu je 22. juni od 13:00 sati

Svrha sastanka: Jačanje kapaciteta koordinatora za upravljanje ljudskim resursima u uspostavljanju sistematskog i sveobuhvatnog pristupa u upravljanju ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave.

Ciljna grupa: Kontakt osobe za upravljanje ljudsim resursima/kontakt osobe za obuku koje aktivno sudjeluju u realizaciji svih aktivnosti u organizaciji Agencije za državnu službu. Mrežu kontakata pogledati ovdje

Sadržaj programa:

 

  • Osnove upravljanja ljudskim resursima sa primjerima najboljih praksi
  • IT platforma za upravljanje ljudskim resursima

Metodološki pristup: Interaktivna radionica

 

Način prijavljivanja: Prijave se vrše za jedan od predviđenih termina. Pravo učešća imaju zaposlenici koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku i potrebe za noćenjem

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca za Prvu grupu je: 15. juni 2020. godine

 

Prijave mogu biti zatvorene i prije navedenog termina u slučaju popune grupe što znači nakon što pristigne dva puta veći broj prijava od planiranog broja.

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji, rasporedu grupa i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja radionice.

Učesnicima radionice Agencija obezbjeđuje radni materijal.

 

Za učesnike sastanka GIZ obezbjeđuje smještaj sa ukupno dva noćenja i to 22. i 23 juni, te odlazak 24. juna u 12,00 sati iz hotela.

 

NAPOMENA:

-       U slučaju potvrđenog učešća, a nedolaska na obuku, troškove snosi institucija iz koje je polaznik izvršio prijavu. Potrebe za noćenjem treba navesti u prijavi za obuku.

-       Organizatori ne obezbjeđuju troškove prevoza za učesnike sastanka.

-       ADSFBiH slijedi sve upute nadležnih organa u evzi sa trenutnom epidemiološkom situacijom te molimo da to uzmete u obzir prilikom prijave i boravka u mjestu održavanja događaja

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od učešća na sastanku pisanim putem, kao i otkazivanja sastanka u slučaju nedovoljnog broja prijava.