Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Disciplinski postupak kao antikoruptivni mehanizam, Zenica, 9.5.2019.

Krajnji rok za prijavu je 3.5.2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa OSCE misijom u Bosni i Hercegovini, organizuje jednodnevni program edukacije na temu „Disciplinski postupak kao anti-koruptivni mehanizam“ u Zenici, 9.5.2019. godine. Mjesto održavanja : Hotel „Zenica“.

 

Ovaj porgram edukacije realizuje se na zahtjev Tima za prevenciju korupcije Zeničko-dobojskog kantona u cilju razmjene informacija te jačanje mreže praktičara u oblasti primjene propisa, a vezano za postupak sprovođenja disciplinskog postupka.

 

Ciljnu grupu čine predstavnici Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije, članovi Drugostepene disciplinske komisije, medijatori, uposlenici ministarstava ZDK-a i predstavici JLS iz ZDK

 

Sadržaj obuke:

- Pravni okvir kojim se uređuje disciplinska odgovornost, povrede službene dužnosti i disciplinske mjere sa akcentom na nedostatke pravnog okvira; disciplinska prijava: disperzija postupka kroz ulogu medijatora; prvostepeni postupak, rokovi zastare i problem njegovog provođenja zbog dostave rješenja.

- Disciplinska komisija, problem njenog funkcionisanja i uloga ADSFBiH sa osvrtom na problem rada Agencije zbog otežane komunikacije i koordinacije sa drugim organima državne službe u pogledu provođenja disciplinskog postupka.

- Kantonalni propisi o vođenju disciplinskog postupka

 

Način prijavljivanja:

Pravo učešća imaju zainteresirani koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

 

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 3.5.2019. godine ili do popune grupe.

 

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke Agencija, uz podršku OSCE misije, osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i ručak.

 

Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

 

Kooridnator u ime Tima za prevenciju korupcije: Meliha Omerspahić

Koordinator u ime Agencije: Samra Ljuca, samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

************************************

DNEVNI RED:

 

Disciplinski postupak kao anti-koruptivni mehanizam

 

Mjesto i datum održavanja:

Zenica, 09.05.2019. godine, hotel „Zenica“

Svrha obuke:

Upoznavanje učesnika predavanja sa disciplinskim postupkom u organima državne službe, sa naglaskom na ulogu disciplinskog postupka kao anti-koruptivnog mehanizma

Učesnici:

Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije, članovi Drugostepene disciplinske komisije, medijatori, uposlenici ministarstava

 

Trener/i:

Mersiha Udovčić

Organizator:

Agencija za državnu službu Federacije BiH uz podršku OSCE misije u BiH

 

DNEVNI RED

 

PLANIRANO

VRIJEME

SADRŽAJ

METODA RADA

9:45-10:00

Dolazak, registracija učesnika

Ex katedra predavanje i otvorena diskusija

 

10:00-12.30

 

PRVI MODUL- OSNOVNA NAČELA DISCIPLINSKOG POSTUPKA I NAČIN NJIHOVE PRIMJENE

 

-Pravni okvir kojim se uređuje

disciplinska odgovornost

- Povrede službene dužnosti i disciplinske

mjere sa akcentom na nedostatke

pravnog okvira

- Kako definisane povrede službene

    dužnosti utiču na narušavanje

    integriteta institucije?

- Disciplinska prijava

- Osnovna načela postupka sa akcentom

na načelu hitnosti

- Skretanje redovnog postupka kroz

ulogu medijatora

 

12.30-12.45                  PAUZA ZA OSVJEŽENJE

12.45-15.00

 

DRUGI MODUL

 

-             Prvostepeni postupak, rokovi zastare i  problem njegovog provođenja zbog dostave rješenja

-             Kako uočeni nedostaci pravnog okvira utiču na efikasnost postupka

-             Javna rasprava i izvođenje dokaza

-             Disciplinska komisija, problem njenog funkcionisanja i uloga ADSFBiH sa osvrtom na problem rada Agencije zbog otežane komunikacije i koordinacije sa drugim organima državne službe u pogledu provođenja

-             Drugostepeni disciplinski postupak

-             Odluke i način izvršenja disciplinskih mjera, suspenzija, evidencija

-             Završna diskusija učesnika obuke i zaključci

 

Ex katedra predavanje i otvorena diskusija

 

15.00-16.00

ZAJEDNIČKI RUČAK