Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Primjena kompetencija u postupku selekcije državnih službenika

Obuka, 13., 14. i 15. oktobar

Agencija za državnu službu FBiH, u saradnji sa GIZ uredom u BiH, organizovala je  tri  jednodnevne obuke na temu „Uvođenje kompetencija“ za članove Komisije za izbor državnih službenika. Angažovani treneri:  Azra Kost, Sead Maslo i Ferid Kulovac predstavili su mogućnost sagledavanja procesa odabira kandidata kroz prizmu kompetencija te nacrt propisa koji bliže uređuju strukturu stručnog ispita uz uvođenje Okvira kompetencija, relevantna iskustva i naučenih lekcija u primjeni kompetencija u postupku selekcije državnih službenika Agencije za državnu službu BiH, te način odabira prioritetnih kompetencija za rukovodeće i ostale državne službenike.

Jednodnevnim obukama održanim 13., 14. i 15. oktobar 2020. godine prisustvovao je ukupno 31 polaznik: lica koja učestvuju u procesu izbora državnih službenika i eksperti Agencije i članove komisija za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika.

Zajednički zaključci su:

 • Uvesti određene provjere znanja za lica koja se uvrštavaju na listu eksperata i imenuju u komisije za izbor;
 • Obavezno uvesti obuku svih članova komisija za izbor- kako eksperata tako i lica koja se imenuju ispred organa državne službe sa posebnim naglaskom na unapređenje vještina o utvrđivanju kompetencija  prilikom selekcijskog intervjua i kvalitete pisanog rada;
 • Propisati mogućnost angažovanja psihologa u edukacijama i obukama kako bi pomogli savladavanju tehnika i vještina ispitivanja ponašajnih kompetencija;
 • Utvrditi novi način izbora eksperata sa posebnom naglaskom na reizborni proces i dužine trajanja mandata Liste sa koje se eksperti briraju;
 • Kriterij bodovanja precizirati i izraditi uputstva za članove komisije za izbor;
 • Inicirati izmjenu propisa kojim se bliže uređuje način postavljenja sa Liste uspješnih kandidata ( uvesti obavezu postavljenja prvoplasiranog ili propisati da Lista uspješnih kandidata ne može imati više od 5 uspješnih kandidata uz obavezu rukovodioca da pisano obrazloži postavljenje niže rangiranog kandidata u slučaju kada nije izabran prvi sa liste);
 • Uvesti mogućnost šifriranja testova te predvidjeti mogućnost provođenja stručnog ispita i intervjua za kandidate koji mogu imati određene poteškoće (slušne, vidne, govorne ili bilo koji drugi oblik invaliditeta);
 • Razmisliti o mogućnosti provođenja testiranja sa opcijskim odgovorima za konkursne procedure gdje je prijavljen izuzetno veliki broj kandidata koji ispunjavaju uslove za pristupanje ispitu kako bi se vrijeme provjere tačnosti odgovora skratilo i komisije mogle odgovoriti zadatku;
 • Osmisliti Priručnik za provođenju stručnog ispita - Priručnik za kompetencije izraditi sa svim relevantnim elementima - revidirati ga i kontinuirano dopunjavati ali svakako učiniti dostupnim ekspertima i ostalim članovima komisije;
 • Dodatno razraditi odredbe koje regulišu pitanje naknada u ovisnosti od broja kandidata ali i složenosti radnih mjesta jer odabir rukovodećih može biti zahtjevniji iako je broj kandidata manji – vještine za odabir najkvalitetnijeg kandidata za rukovodne pozicije moraju biti „ozbiljnije“;
 • Neki od prijedloga usmjereni su na ispitivanje samo kompetencija na itervjuu budući da su znanja o struci i radnom mjestu bila provjerena kroz IOZ i pisani dio ispita - to bi ostavilo mjesto za kvalitetniji intervju duže bi trajalo samo ispitivanje kompetencija mada nisu sasvim jedinstvena stajališta po ovom pitanju budući da se u praksi znalo pokazati da neki od kandidata koji su odgovorili tačno na sva pitanja pisanog dijela na usmenom ne pokažu potrebna stručna znanja- podpitanjima se pokazalo da nisu potpuno sigurni u odgovore pa ipak na usmenom treba ostaviti i dio mogućnosti da se „ispita dodatno“ stručno znanje.