Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Općina Travnik, uz osigurane mjera zaštite od COVID-19, bila domaćin obuke „Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u vrijeme prirodne i druge nesreće”

in-house obuka, 13.10.2020. godine

Naslov:Općina Travnik, uz osigurane mjera zaštite od COVID-19, bila domaćin obuke „Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u vrijeme prirodne i druge nesreće”.

Podnaslov: in-house obuka, 13.10.2020. godine

Trenerice Enisa Bajrović i Maida Mekić Skrobanović su tokom obuke govorile o:

 • Organizaciji i funkcionisanju zaštite i spašavanja, sa posebnim osvrtom na Odluku o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja Općine Travnik
 • Organizovanju i funkcionisanju štabova civilne zaštite u prirodnim ili drugim nesrećama
 • Finansiranje zaštite i spašavanja u prirodnim ili drugim nesrećama

 

Polaznici su kroz diskusiju razmijenili iskustva, postavljali pitanja i iznosili primjere koji im u praksi stvaraju poteškoće ili izazivaju dileme, te predlagali bolja rješenja.

U nastavku je navedeno nekoliko preporuka za unapređenju rada civilne zaštite:

 • Omogućiti svim članovima štaba pravo glasa i sudjelovanje u odlučivanju
 • Definisati misiju i viziju štaba
 • Postaviti jasna očekivanja za rad, razjasniti ulogu i očekivanja od svakog člana u štabu
 • Usaglasiti se oko važnosti djelovanja štaba
 • Razmotriti koji profili stručnjaka nedostaju štabu i uključiti ih ukoliko je potrebno
 • Uključiti članove štaba u razne neformalne aktivnosti koje pomažu u povezivanju članova (team-building)
 • Unaprijediti načine komuniciranja u štabu, stimulisati ideje, nove prijedloge i kreativnost članova
 • Poboljšati saradnju s ostalim organizacijama koje mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva štaba

 

Zaključak:

Rad općinskog štaba civilne zaštite potrebno je uvježbati za efikasno djelovanje u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanjakroz proigravanje Plana zaštite i spašavanja općine na temelju scenarija prioritetnih opasnosti (rizika), jer je maksimalnu iskorištenost kapaciteta odgovora jedino moguće ostvariti na takav način

Kontinuirano provoditi cjelovitu analizu prikupljanja sredstava posebne nakande i otklanjanje svih nepravilnosti i nedosljednosti u primjeni Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 4/2012, 80/2013 i 20/2020).