Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Važno obavještenje za kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse

S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela "Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu". Ovakva dopuna Uredbe skraćuje vrijeme podnošenja prijava kandidata na javni konkurs, te smanjuje troškove provođenja konkursne procedure uz postizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti.

Posebnim odredbama predmetne uredbe utvrdjuju se uvjeti za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta koji su traženi konkursnom procedurom, bliže se uredjuju radnje koje se odnose na rad Komisije za izbor te na postupak obavještavanja kandidata o postignutim rezultatima stručnog ispita. U nastavku teksta ukazujemo na slijed radnji koje kandidati trebaju uzeti u obzir prilikom prijave na javni konkurs, kako slijedi :

1. Prijava na javni konkurs za kandidate koji imaju položen ispit općeg znanja (koji su izuzeti od polaganja ispita općeg znanja) - "Prijava bez dokumentacije"

Kandidati sa položenim ispitom općeg znanja (koji su izuzeti od polaganja ispita oćeg znanja) u obavezi su dostaviti prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija i koji čini sastavni dio predmetne Uredbe. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti u roku od pet dana, nakon usmenog obavještenja o rezultatima stručnog ispita, odnosno u roku od pet dana od obavještenja o rezultatima stručnog ispita istaknutog na oglasnoj ploči Agencije, i to samo u slučaju da su na ispitu ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova. Samo oni kandidati koji dostave tražene dokaze i za koje se utvrdi da ispunjavaju posebne uvjete čine Listu uspješnih kandidata prema redoslijedu, počev od najvećeg prema najmanjem broju ostvarenih bodova. Listu uspješnih kandidata sa kopijom prijavnog obrasca za kandidate sa Liste, Agencija dostavlja rukovodiocu na čiji zahtjev je proveden javni konkurs. Izabrani kandidat sa liste uspješnih kandidata dužan je Agenciji dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru. U slučaju da ne dostavi tražene dokaze ili se utvrdi da ne ispunjava opće uvjete za postavljenje, Agencija posebnim rješenjem briše sa Liste uspješnih kandidata.

2. Prijava na javni konkurs za kandidate koji nemaju položen ispit općeg znanja (koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja)

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija dostaviti i dokaz o radnom stažu u skladu sa Obrascem uvjerenja koji čini sastavni dio Uredbe. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti kako je navedeno u prethodnoj tački ovog obavještenja.

3. Prijava na javni konkurs za kandidate koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe

Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, uz propisanu prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija i diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi dužni su dostaviti dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici, dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti kako je navedeno u tački broj 1. ovog obavještenja.

Cjelokupan tekst uredbi pogledajte na sljedećim linkovima:

1. Osnovni tekst Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 69/06) 69_06_Uredba_IOZ.pdf

2. Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 78/06) 78_06_Uredba_prvadopuna.pdf

3. Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 63/08) 63_08_Uredba_drugaizmjena.pdf

4. Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 27/14) 27_14_Uredba_trecadopuna.pdf

5. Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 69/17 ) 69_17_Uredba_cetvrta_dopuna.pdf