Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Peta po redu online obuka na temu Izrada strateških dokumenata u Federaciji BiH uspješno okončana

Juče i danas, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, održana još jedna u nizu online obuka na temu „Izrada strateških dokumenata u Federaciji BiH“, za 16 rukovodećih i ostalih državnih službenika Bosansko-podrinjskog kantona, koji rade na pripremi strateških dokumenata i donose odluke vezano za proces strateškog planiranja, a u cilju razvoja kapaciteta zaposlenih u kantonalnihm organima uprave i upravnih organizacija za praktičnu pirmjenu Uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izradi strateških dokumenata.

Sadržaj obuke je bio podijeljen u tri tematske cijeline:

Modul 1: U okviru kojeg su učesnici upoznati sa svrhom, pristupom i regulatornim okvirom za strateško planiranje, te ključnim principima izrade strateških dokumenata u FBIH, te  administrativno-tehničkim radnjama za izradu strateških dokumenata

Modul 2: U okviru kojeg su učesnici upoznati sa fazom izrade strateške platforme, kroz situacionu analizu i swot analizu, te strateško fokusiranje. Takođe, učesnici su upoznati sa definisanjem vizije, te strateških ciljeva sa indikatorima uticaja.

Modul 3: U okviru kojeg su učesnici upoznati sa fazom izrade prioriteta sa indikatorima, mjera sa strateškim projektima uz definisanje indikatora te svih predviđenih elemenata sa opisom mjera, indikativnog finansijskog okvira, te plana implementacije, praćenja, izvještavanja i evaluacije. Učesnici su upoznati i sa odredbama Uredbe vezano za ex-ante evaluaciju.

 

Treneri su tokom obuke razvili otvorenu diskusiju, te su odgovorima na pitanja razriješili dileme u radu polaznika u oblasti izrade strateških dokumenata.

Ključni rezultat radionice je, da je pružena podrška rukovodiocima i izvršiocima praktičarima iz kantonalnih institucija i jedinica lokalne samouprave u BPK, kao ključnih aktera u Kantonalnom odboru za razvoj kroz sticanje novih i nadogradnju već usvojenih znanja i menadžerskih vještina, posebno u oblasti strateškog, finansijsko-analitičkog i interpersonalnog upravljanja.