Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održano pet radnih sastanaka sa čelnicima kantonlnalnih vlada

juni 2022. godine

U okviru svojih redovnih aktivnosti Agencija je u periodu od 6.6.-17.6.2022. godine organizovala pet radnih sastanaka sa čelnicima ministarstava za pravosuđe/pravdu i upravu Bosansko-podrinjskog kantona-Goražde, Tuzlanskog kantona, Kantona 10, Hercegovačko – neretvanskog kantona i Unsko-sanskog kantona. Cilj održavanja radnih sastanaka je unapređenje sistema državne službe s posebnim fokusom na postojeći zakonodavni okvir službeničkog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine i primjenu dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH“. Ovaj dokument je okvirno postavio ciljeve razvoja državne službe u narednom periodu, a tokom sastanka se razgovaralo o mogućnostima za njegovo usvajanje na kantonalnom nivou, a sve u cilju osiguranja jedinstva državne službe. Također bilo je govora i o neophodnosti vođenja Registra zaposlenih u organima državne službe, te je istaknuta uloga svih kantona na harmonizaciji propisa i ujednačavanju praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na sastancima je razgovarano i o podršci Mreže za razvoj ljudskih resursa koju je imenovala Vlade Federacije BiH u 2021. godini u procesu razvoja Strategije za razvoj ljudskih resursa Federacije BiH 2022-2027 i primjene modela sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja od strane kantona.

U narednom periodu slični sastanci će se organizovati i sa čelnicima vlada i ministarstava za pravosuđe/pravdu drugih kantona kako bi se predstavile aktivnosti Agencije i realizacija pruzetih obaveza na harmonizaciji propisa, unapređenje službeničkog sistema i osiguranja jedinstva državne službe u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

 

Više informacija o događajima pogledajte na slijedećim linkovima:

http://www.bpkg.gov.ba/vijesti/113965/113965

http://www.vladatk.kim.ba/vlada-tk/rad-vlade/aktivnosti-vlade/9463-unaprjedjenje-sistema-drzavne-sluzbe-09062022

http://mpulshnk.gov.ba/page/3/

https://vladausk.ba/v4/novost/sastanak-sa-agencijom-za-drzavnu-sluzbu/4490