Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno održan prvi pripremni sastanak mentorstva za HRMIS aplikaciju u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Sarajevo

Sarajevo, 09. novembar 2020. godine

Agencija za državnu službu FBiH, je dana 09.11.2020. godine uspješno je održala prvi pripremni sastanak mentorstva u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Sarajevo, a vezano za ažuriranje podataka u Registru zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH.

Sastanku su pristupili predstavnici Agencije: direktor Agencije, g-din Refik Begić, Šef Odsjeka za razvoj državne službe, g-đa Samra Ljuca i Viši referent za kancelarijsko i arhivsko poslovanje, g-đa Belma Sejfić te predstavnici Federalnog hidrometeorološkog zavoda: direktor Zavoda, g-din Almir Bijedić, i Viši referent za vođenje personalnih evidencija, g-đa Enisa Sipović.

Na sastanku predstavljen je novi Registar zaposlenih u organima državne službe u Federaciji, moduli koji se odnose na sistematizaciju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, odnosno organizacione jedinice organa, radna mjesta za državne službenike i namještenike i šematski prikaz organizacije, zatim administracija radnog vremena, polaznici obuka u organizaciji Agencije, prikazan je i sadržaj e- kartona državnih službenika i namještenika.

Dogovoreni su daljnji konkretni koraci između Agencije i Zavoda, a sve u cilju ažuriranja podataka iz Registra, sa konačnim ciljem pune primjene nove HRMIS aplikacije od strane korisnika.

Agencija će u narednom periodu poduzimati aktivnosti pružanja stručne pomoći svim organima uprave u Federaciji BiH, s ciljem pune implementacije novog Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH (HRMIS aplikacija).