Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Odobren Planski dokument o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BiH

337. sjednica Vlade FBiH, 03.11.2022. godine

Na 337. sjednici Vlade Federacije BiH donijeta je Odluka o odobravanju Planskog dokumenta o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BiH za period 2022-2024. godina.

Agencija za državnu službu Federacije BiH zadužena je za iniciranje aktivnosti iz Planskog dokumenta i izvještavanje Vlade Federacije BiH o postignutim rezultatima na godišnjem nivou.

Dokument je sačinjen u skladu s neophodnim aktivnostima iz Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022., a u okviru mjere „Utvrđivanje instrumenata kvaliteta usluga koje pruža javna uprava i usmjerenost na korisnike usluga“ i  trebao bi poslužiti kao instrument za efikasnu provedbu planiranih reformskih ciljeva i dostizanje pokazatelja napretka reforme javne uprave u periodu 2022-2024. godina.

Cilj donošenja Planskog dokumenta je podržati proces organizacionog unapređenja i modernizacije administracije kroz uvođenje odabranih modela za upravljanje kvalitetom u organima državne službe, čime se podiže opći nivo organizacione efikasnosti, povećava nivo kvalitete usluga i zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.