Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Četvrti ciklus program obuke za rukovodeće državne službenike – Prvi modul Napredne komunikacijske vještine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/17), nastavlja sa realizacijom Programa obuke za rukovodeće državne službenike. Realizacija Četvrtog ciklusa ovog programa planirana je u saradnji sa GIZ uredom u BiH, u periodu juni – novembar 2020. godine.

Program je koncipiran u pet modula i ukupno sadrži 15 dana obuke. Programi svih pet modula su dizajnirani tako da uključuju dosta relevantnih vježbi, studije slučaja i zadataka za učesnike.

Svrha programa je pružanje podrške rukovodećim državnim službenicima u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova, sticanjem novih i nadogradnjom već usvojenih znanja i menadžerskih vještina, posebno u oblasti strateškog, finansijsko-analitičkog i interpersonalnog upravljanja.

Ciljna grupa: Primarna, Rukovodeći državni službenici; Sekundarna, Šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i ostali državni službenici organa uprave u Federaciji BiH koji žele da razvijaju vještine rukovođenja.

Metodološki pristup: U zavisnosti od situacije vezanu za pandemiju korona virusa, obuka će se izvoditi na otvorenom, putem webinara i u učionici. Prvi i i dio drugog modula će biti održani na otvorenom u Neumu, za ostale module lokacija i tačan datum održavanja bit će naknadno utvrđeni, o čemu će biti obaviješteni selektovani učesnici.

Sadržaj i vremenska dinamika programa:

Modul I Napredne komunikacijske vještine

Mjesto održavanja: Neum

Vremenski okvir: 8-11 juni 2020. godine

Sadržaj:

 • Javni nastup i vještine prezentacije
 • Strateška komunikacija

Modul II Savremeni koncept razvoja uprave i ljudskih resursa

Mjesto održavanja: Neum

Vremenski okvir: tri dana, juli 2020. godine i dva dana u septembru 2020. godine

Sadržaj:

 • Osnove strateškog planiranja
 • Izrada trogodišnih i godišnjih planova i izvještaja institucija
 • Organizaciona kultura u upravi i upravljanje promjenama
 • Funkcija upravljanja ljudskim resursima u upravi
 • Upravljanje i rukovođenje u organima uprave

Modul III Razvoj karijere

Mjesto održavanja: naknadno će biti utvrđeno

Vremenski okvir: dva dana, septembar 2020. godine

Sadržaj:

 • Samoprocjena u razvoju karijere
 • Koučing kao instrument razvoja

Modul IV Prevencija korupcije

Mjesto održavanja: naknadno će biti utvrđeno

Vremenski okvir: dva dana, oktobar 2020. godine

Sadržaj:

 • Sukob interesa, etika i integritet
 • Osnove finansijskog upravljanja i kontrole

Modul V Bosna i Hercegovina/Evropska unija - Aktuelnosti

Mjesto održavanja: naknadno će biti utvrđeno

Vremenski okvir: dva dana, oktobar 2020. godine

Sadržaj:

 • Odnos BiH i EU
 • Pregovaračka poglavlja

Odbrana završnog rada i dodjela diploma,

Mjesto održavanja: naknadno će biti utvrđeno

Vremenski okvir: dva dana, novembar 2020. godine

Napomena: Programi svih pet modula su dizjanirani na način da uključuju dosta relevantnih vježbi, studije slučaja i zadataka za učesnike. Za realizaciju ovog specijalističkog programa obuke angažuju se istaknuti stručnjaci, treneri iz predmetne oblasti iz BiH, regiona i zemalja Evropske unije.

Završni rad: Završni projekat u ovom programu edukacije ima dvije forme izlaganja: pisani rad i prezentiranje studije slučaja. Studija slučaja odnosi se na strateške ili funkcionalno-organizacione potrebe organa uprave i usko je vezan za nastavne jedinice koje su obrađene tokom predavanja. Učesnik programa opredjeljuje se za mentora koji dalje daje smjernice za izradu pisanog ili usmenog rada.

Uslov za dobijanje diplome:Uslov za dobijanje diplome je pohađanje svih pet modula, odnosno najmanje 70% od trajanja cjelokupnog programa, o čemu Agencija vodi posebnu evidenciju. Kao dodatni kriterij za dobijanje diplome je učešće u završnom projektu što uključuje i procjenu Stručne komisije o uspješnosti realiziranog projekta.

Način prijavljivanja i dodatne napomene: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 02. juni .2020. godine

 

Prijave mogu biti zatvorene i prije navedenog termina u slučaju popune grupe što znači nakon što pristigne dva puta veći broj prijava od planiranog broja.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima ovog programa obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji i potvrdu/diplomu o uspješno završenom programu obuke.

 

Za učesnike I modula obuke, GIZ ured u BiH obezbjeđuje smještaj i noćenje. Potrebe za smještajem treba navesti u prijavi za obuku. Organizatori ne obezbjeđuju prevoz za učesnike obuke.

 

Napomena: Agencija izrađuje potvrde/diplome o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.