Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno se nastavlja treći ciklus obuke za rukovodeće državne službenike: održana dvodnevna obuka na teme “Upravljanje organizacijom u kontekstu reforme državne službe” i „stilovi rukovođenja i motivacija zaposlenih u državnoj službi“.

Jahorina, 22. i 23. maj 2019. godine

Provođenje II modula edukacije u okviru Programa obuke za rukovodeće državne službenike je nastavljeno na Jahorini i tom prilikom su realizirane dvije obuke.

Prvi dan obuke je tretirao temu „Upravljanje u organima uprave u kontekstu reforme državne službe“, a predavač je bila Merima Tanović, eksterni trener Agencije. Učesnici su  u interakciji sa trenericom i putem pripremljenih vježbi, obradili sljedeći sadržaj:

-       Funkcije javnog upravljanja

-       Uloga rukovodioca organa uprave

-       Reformski procesi i liderski koncept rukovođenja

-       Vođenje, rukovođenje i odlučivanje u federalnim organima uprave i upravnim organizacijama

-       Faktori uticaja na elemente organizacijske strukture

-       Zakonska ovlaštenja rukovodioca

-       Sigma principi u oblasti javne službe i upravljanja ljudskim potencijalima

-       Faktori uspješne upravne organizacije

 

Učesnici obuke su zaključili da će sljedeće praktične primjere primijeniti u praksi:

 

  1. Osobine dobrog rukovodioca
  2. Odnos rukovodećih prema ostalim državnim službenicima
  3. Samoprocjena vještina rukovođenja
  4. Analiza rada organizacije

Drugi dan obuke je realizirana je tema „Stilovi rukovođenja i motivacija zaposlenih u državnoj službi“pod vođstvom trenerice Zijade Rahimić, koja je u interakciji sa učesnicima, uz dobro pripremljene vježbe obradila sljedeći sadržaj:

-       Fenomen motivacije (različiti aspekti posmatranja i faktori koji utiču na motivaciju)

-       Strategije motivacije (materijalne i nematerijalne)

-       Stilovi rukovođenja i motivacija zaposlenih

-       Situacijski pristup „Staza do cilja“ i LMX teorija

-       Efektivnost (ruko)vođenja-izbor adekvatnog stila

-       Metode razvoja liderskih vještina i sposobnosti

Učesnici obuke su zaključili da će sljedeće praktične primjere primijeniti u praksi:

 

  1. Primijeniti adekvatan stil rukovođenja
  2. Više motivirati zaposlenike
  3. Praktične vježbe sa obuke primijeniti u radu
  4. Delegirati zadatke
  5. Poboljšati svoj odnos sa suradnicima

 

Način na koji će učesnici obuke prenijeti stečeno znanje svojim kolegama su:

-       Na sastanku Kolegija

-       Putem razgovora i kroz praksu

-       Putem sastanaka sa zaposlenicima

-       Postavljanjem materijala na Intranet

-       Radni materijal koji dostavi Agencija putem e-maila podijeliti na isti način kolegama

 

Učešće u ovoj dvodnevnoj obuci je uzelo 16 polaznika, koji su dali visoke ocjene za sadržaj, strukturu, tok obuke, logistiku,  te cjelokupnu organizaciju obuke, a visoke ocjene su dali i trenericama.