Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Praktična primjena procesnih zakona u postupku vršenja inspekcijskog nadzora, jednodnevna obuka

Poštovani,

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje jednodnevnu obuku „Praktična primjena procesnih zakona u postupku vršenja inspekcijskog nadzora u Sarajevu 18. septembra 2018. godine.

 

Svrha obuke je unapređenje znanja i proširenje profesionalnih kapaciteta inspektora u vezi sa izradom upravnih i drugih akata iz djelokruga njihovog rada (zapisnika, rješenja i prekršajnog naloga).

Sadržaj obuke

Tokom obuke analazirat će se praktični problemi u primjeni:

  • Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
  • Kantonalnim zakonima o inspekcijskom nadzoru

Ciljnu grupu čine inspektori različitih profila i službenici ovlašteni za vršenje inspekcijskog nadzora iz Jedinica lokalne samouprave i Kantonalnih inspekcija.

Predavači: Amel Delić, magistar uprave i Diana Ružić, sekretar Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

Način prijavljivanja: Zainteresirani uposlenici, nakon dobijanja saglasnosti neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa, elektronski se prijavljuju isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba. Prilikom on-line prijavljivanja potrebno je pažljivo popuniti sve tražene podatke:

Kolona: „Vrsta programa obuke“, upisati: „Stručna obuka za sve zaposlene“.

Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku i potvrdu izjave o saglasnosti rukovodioca organa.

Krajnji rok za prijavljivanje je 13.9.2018. godine ili do popune grupe.

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

 

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, potvrdu o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze. Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

 

S poštovanjem,