Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Izrada strateških dokumenata za Tuzlanski kanton

Online obuka, 06. i 07.07.2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije Sporazuma o saradnji između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, organizuje dvodnevni online program obuke na temu „Izrada strateških dokumenata“ za uposlenike kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona,  u periodu od 6-7 jula 2020. godine.

Svrha: Pomoći rukovodiocima i praktičarima organa uprave u FBiH da se upoznaju sa ključnim elementima, pristupom i procesima izrade strateških dokumenta u FBiH, kako bi u narednom periodu mogli da kvalitetno i pravovremeno obave svoje najvažnije zadatke vezane za izradu strateških dokumenata u skladu sa regulatornim okvirom te u kontekstu Agende 2030; podstaknu i koordiniraju druge u izvršavanju njihovih obaveza i zadataka u  procesu izrade strateških dokumenata

Ciljna grupa: Rukovodeći i ostali državni službenici Tuzlanskog kantona koji rade na pripremi strateških dokumenata i donose odluke vezano za proces strateškog planiranja

Sadržaj:

- Svrha, pristup i regulatorni okvir za izradu strateških dokumenata

- Ključni principi za izradu strateških dokumenata i Okvir za ciljeve održivog razvoja u BiH

- Administrativno-tehničke radnje za izradu strateških dokumenata

- Faze izrade strateškog dokumenta

 

Metodološki pristup: Interaktivni on-line seminar, putem IT Platforme: ZOOM.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 01.07.2020. godine

Prijave mogu biti zatvorene i prije navedenog termina u slučaju popune grupe što znači nakon što pristigne dva puta veći broj prijava od planiranog broja.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju ZOOm aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

 

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.