Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Upravljanje rizicima od klizišta i izrada katastra klizišta, Vitez 18. juli 2019. godine

Article Image

Rok za prijavu, 12.7.2019. godine, ili do popune grupe

Poštovani,

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa UNDP u BiH, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje jednodnevnu obuku na temu „Upravljanje rizicima od klizišta i izrada katastra klizišta“ u Vitezu 18.7.2019. godine.

Svrha obuke: Upoznati polaznike obuke sa postupakom izrade katastra klizišta, praćenjem i ažuriranjem baze podataka o klizištima u svrhu pravovremenog reagovanja, te načinom obezbjeđivanja neophodnih informacija koje su od značaja za građanstvo i društvenu zajednicu.

Ciljna grupa: Zaposlenici u jedinicama lokalne samouprave koji rade u ovoj oblasti.

Sadržaj:

  • Klizišta – Osnove
  • Rizik i hazard sa aspekta problema klizanja i uloga pojedinca i zajednice u upravljanju rizicima od klizišta
  • Preventivne mjere, hitne interventne mjere i postupak sanacije klizišta sa monitoringom
  • Praktični primjeri upravljanja rizikom od klizišta
  • Praktični primjeri sa uobičajenim koracima od uočavanja klizišta do trajne sanacije
  • Katastar klizišta

 

Predavač: doc.dr. Adis Skejić

Način prijavljivanja: Zainteresirani uposlenici, nakon dobijanja saglasnosti neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa, elektronski se prijavljuju isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba. Prilikom on-line prijavljivanja potrebno je pažljivo popuniti sve tražene podatke. U kolonu: „Vrsta programa obuke“, upisati: „Program obuke za jedinice lokalne samouprave“. Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku i potvrdu izjave o saglasnosti rukovodioca organa.

Krajnji rok za prijavu na obuku je 12.7.2019. godine, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, potvrdu o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju obuci na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja kursa pisanim putem.

 

S poštovanjem,