Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno relizovana obuka na temu upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja

Sarajevo, 10. mart 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru redovnih aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH, organizovala je jednodnevnu obuku na temu “Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja”  u Sarajevu, 10. marta 2020. godine.

Stručnom usavršavanju prisustvovali su državni službenici i namještenici u organima uprave u Federaciji BiH.

Neke od tema koje su obrađene sa polaznicima:

 

-       Pojam upravnog postupka, vrste, načela i upravno postupanje

-       Pokretanje prvostepenog upravnog postupka, prekid i obustavljanje postupka

-       Tok postupka do donošenja rešenja i rješenje

-       Vrste pravnih sredstava

-       Propisi kojima je regulisano kancelarijsko poslovanje organa državne uprave

-       Kancelarijsko poslovanje kroz formalni i materijalni aspekt rada organa uprave- organizacija rada, principi kancelarijskog poslovanja i faze

-       Knjige evidencija i klasifikacijske oznake predmeta i akata

-       Elektronsko kancelarijsko poslovanje

 

Obuka je rezultirala konkretnim rješenjima i razriješila mnogobrojne dileme s kojima se polaznici susreću u praksi. Isti su podržali održavanje ove obuke i preporučili dodatne obuke do kraja tekuće godine.

Doprinos kvaliteti ove interaktivne radionice dalo je  31 učesnik.