Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obuku „Programsko budžetiranje i provođenje postupka participativnog budžetiranja“ pohađala 72 polaznika.

Online, 22.04.2021. godine

Tokom ove obuke polaznici suimali priliku usvojiti korake u procesu izrade i programiranja budžeta, osposobiti se za učešće u planiranju rashoda i izdataka u programskom budžetu,  unaprijediti znanje o praćenju i izvještavanju učinka programa i primjeni modela participativnog budžetiranja.

Realizatori obuke Elvis Bebaković i Alija Aljović detaljno su upoznali učesnike sa:

  • Zakonskim i podzakonskim aktima na osnovu kojih se odvija budžetski proces
  • Ulozi učesnika u budžetskom procesu
  • Vrstama budžetskih sistema
  • Komponentama programskog budžeta i čekivanjima od njegove primjene
  • Participativnom budžetiranju i zakonskim pretpostavkama za primjenu
  • Osnovnim uslovima i principima za uspješno kreiranje participativnog budžeta
  • Fazama impementacije participativng budžetiranja, dobrobiti, preprekama i izazovima 

Polaznici su u interakciji sa realizatorima obuke razmijenili mišljenja i iskustva o problemima iz prakse, postavljali pitanja na koja su odmah dobili odgovore, te su informirani  o dostupnosti predavača i nakon obuke za eventualna pitanja i nejasnoće koji se mogu pojaviti u svakodnevnom radu.

Tokom vježbi polaznici su pokazali da posjeduju znanje u ovoj oblasti, a za vrednovanje naučenog tokom obuke primijenjen je test znanja na početku i na kraju obuke. Rezultati testa na kraju obuke su pokazali napredak usvojenog znanja od oko 25% u odnosu na početno stanje.

Ovu obuku Agencija za državnu službu FBiH je realizirala u okviru Programa stručnog usavršavanja za 2021. godinu.