Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Antikoruptivne mjere u primjeni Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, Sarajevo, 14.5.2019.

Obuka se realizuje iz Programa obuke za jedinice lokalne samouprave za 2019. godinu. Rok za prijavu je 7.5.2019. godine do 16,00 sati

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa OSCE-om u BiH organizuje jednodnevnu obuku na temu ''Antikoruptivne mjere u primjeni Zakona o građevinskom zemljištu FBiH'', u Sarajevu, 14. maja 2019. godine u okviru realizacije Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu.

 

Svrha obuke: poboljšati znanja polaznika obuke o uslovima i sticanju prava na zemljištu u gradovima i naseljima gradskog karaktera i drugim područjima predviđenim za stambenu i drugu kompleksnu igradnju, vrijeme prestanka tih prava, način korištenja i upravljanja kao i naknade za korištenje ovog zemljišta.

 

Ciljna grupa: Zaposlenici službi za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, urbanizma, komunalno-stambene poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, općinski pravobranioci i sekretari općinskih vijeća.

 

Predavač: Prof.dr. Meliha Povlakić,eksterni trener Agencije

 

Sadržaj:

 

  • Upravljanje i raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem,
  • Gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja,
  • Stvarne služnosti na gradskom građevinskom zemljištu,
  • Građenje bez prava korištenja zemljišta radi građenja (član 61),
  • Kolizija između odredaba Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o 
    stvarnim pravima
  • Postupak i nadležnost općinskog organa uprave za rješavanje vlasničko pravnih odnosa na uspostavi jedinstvene evidencije na nekretninama
  • Postupak i način utvrđivanja pravnog slijednika  radi upisa prava vlasništva na nekretninama u državnoj svojini na kojem nije utvrđen titular nosioca prava upravljanja, raspolaganja

 

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz praktičan rad.

 

Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji. U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: „Projekti/donacije ".

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 7. maj 2019. godine.

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

 

Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, potvrdu o završenoj obuci ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

 

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanja od pohađanja obuke pisanim putem.

 

Pravo na noćenja imaju zaposlenici iz JLS čije je mjesto udaljeno više od 120 KM. Prilikom popunjavanja obrasca u formularu /datoteka neophodno je dostaviti pisanu i potpisanu skeniranu izjavu o potrebi noćenja.