Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održana online obuka Saradnja organa jedinica lokalne samouprave u vršenju inspekcijskog nadzora sa drugim organima, imaocima javnih ovlaštenja i pravnim i fizičkim licima

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, 08. septembra 2021. godine organizovala je jednodnevnu online obuku na temu “Saradnja organa jedinica lokalne samouprave u vršenju inspekcijskog nadzora sa drugim organima, imaocima javnih ovlaštenja i pravnim i fizičkim licima”.

Svrha obuke bila je da polaznici razumiju odredbe zakonskih rješenja u smislu saradnje sa drugim organima, imaocima javnih ovlaštenja, fizičkim i pravnim licima u cilju obavljanja djelotvornijeg inspekcijskog nadzora; imaju svijest o značaju saradnje sa drugim inspekcijskim organima, te poznaju prava i obaveze svih učesnika u inspekcijskom nadzoru.

Uz moderaciju trenera, Diane Ružić i Amela Delića na interaktivan način razmijenjena su iskustva, te se polaznici upoznali sa sljedećim temama:

  • Ključne karakteristike saradnje i komunikacije
  • Uporedni prikaz pozitivnih propisa koji se odnose na pitanja saradnje inspekcijskih organa i drugih organa i nosilaca javnih ovlaštenja
  • Koji su vidovi komunikacije i problemi u komuniciranju?
  • Koji vid komunikacije inspektori u JLS najčešće koriste, a koji vid komunikacije u svom radu smatraju najefikasnijim?
  • Kratak osvrt na prava i dužnosti učesnika u postupku inspekcijskog nadzora

(inspektora i subjekta nadzora)

  • Praktični primjeri komuniciranja inspektora kroz različite faze postupka vršenja inspekcijskog postupka - primjer nenadležnosti inspektora za postupanje; sukoba nadležnosti inspekcija (pozitivni/negativni)

Na kraju svake tematske cjeline treneri su otvarali vrijeme za diskusiju. Učesnici su poticani na aktivno učešće u diskusijama i postavljanje pitanja o izazovima i problemima sa kojima se susreću u radu.

Obuci je prisustvovalo 46 zaposlenika federalnih, kantonalnih, općinskih i gradskih službi za inspekcije koji primjenjuju propise vezano za inspekcijski nadzor.

Zaključeno je da se mora raditi na unapređenju saradnje između samih inspekcija, a također i između inspekcijskih i drugih organa.