Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Izjava o nepostojanju/postojanju sukoba interesa

OBAVIJEST PO ČLANU 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ne postoje privredni subjekti s kojima Agencija za državnu službu Federacije BiH, kao javni naručilac, u skladu sa čl. 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavci.