Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине

Q&A - ispit općeg znanja i stručni ispit


 1. Procedura za provođenje ispita općeg znanja i stručnog ispita?
 • Ispit općeg znanja i stručni ispit provode se u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH-prečišćen tekst („Službene novine Federacije BiH“, br.10/18 i 9/19) dostupna na službenoj stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba
 • Ispit općeg znanja i stručni ispit u procedurama javnog konkursa za organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu provodi se u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK”, broj: 12/20) dostupna na službenoj stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba
 • Ispit općeg znanja i stručni ispit u procedurama javnog konkursa za organe državne službe u Tuzlanskom kantonu provodi se u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18) dostupna na službenoj stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

 1. Program polaganja IOZ - objašnjenje
 • Polaganje ispita općeg znanja regulisano je Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH-prečišćen tekst (“Sl. novine Federacije BiH” br.10/18 i 9/19).
 • Sastavni dio Uredbe je Program polaganja ispita općeg znanja za državne službenike i isti sadrži popis svih propisa iz kojih su definisana pitanja za polaganje ispita općeg znanja.
 • Sastavni dio Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18) je Program polaganja ispita općeg znanja za državne službenike i isti sadrži popis svih propisa iz kojih su definisana pitanja za polaganje ispita općeg znanja.

 1. Obavještavanje kandidata o terminima polaganja ispita
 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati se obavještavaju putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba
 • U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 1. Koja je razlika između ispita općeg znanja i stručnog ispita?
 • Ispit općeg znanja ima za cilj utvrditi da li kandidati koji konkurišu na radno mjesto državnog službenika posjeduju dovoljan stepen znanja iz oblasti javne uprave koja su neophodna za obavljanje poslova državnog službenika. Kandidati koji imaju položan stručni upravni ispit ili javni ispit za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine te pravosudni ispit izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja. Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja koje vrijedi prilikom svakog narednog učestvovanja u konkursnoj proceduri.
 • Stručni ispit polažu sva lica koja kao kandidati konkurišu na radna mjesta državnih službenika u organima državne službe, a cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio. Ukoliko kantonalnim propisom nije drugačije propisano, stručni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela (intervjua). Pitanja iz pismenog dijela stručnog ispita odnose se na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto na koje kandidat konkuriše. Za razliku od ispita općeg znanja stručni ispit polaže se prilikom svakog učestvovanja u konkursnoj proceduri.

 1. Položen stručni ispit za radu u struci?
 • Položen stručni ispit u struci (npr. građevinske, arhitektonske, geodetske, saobraćajne i dr. struke) ne oslobađa kandidate od obaveze polaganja ispita općeg znanja u okviru konkursne procedure.

 1. Kandidati koji su izuzeti od polagnja ispita općeg znanja
 • Članom 4. stav (3) Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine, prečišćen tekst („Službene novine Federacije BiH“ broj:10/18 i 9/19) propisano je da su kandidati koji su položili stručni upravni ispit, javni ispit za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudni ispit izuzeti od polaganja ispita općeg znanja.
 • Članom 4. stav (3) Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18), propisano je da kandidati koji su položili Ispit općeg znanja prije donošenja ove Uredbe, stručni upravni ispit ili pravosudni ispit pred bilo kojim nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su položili pravosudni ispit ili stručni ispit izvan područja Bosne i Hercegovine, pred nadležnim organom u SFRJ do 01.03.1992. godine, izuzeti su od polaganja Ispita općeg znanja.

 1. Oslobađanje od polaganja IOZ za kandidate koji imaju položen pravosudni ispit
 • Članom 4. stav (3) Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine- prečišćen tekst („Službene novine Federacije BiH“ broj:10/18 i 9/19) propisano je da su kandidati koji su položili stručni upravni ispit, javni ispit za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudni ispit izuzeti od polaganja ispita općeg znanja. Iz citirane odredbe proizilazi da kandidati u konkursnim procedurama, koje provodi Agencija za državnu službu Federacije Bosne I Hercegovine, a koji imaju položen pravosudni ispit nisu u obavezi polagati ispit općeg znanja.

 1. Doktori nauka i magistri (diploma II i III ciklusa studija) nisu izuteti od polaganja IOZ
 • Uvjeti za polaganje kao i način polaganja ispita općeg znanja regulisan je Uredbom o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćen tekst („Službene novine Federacija BiH“, br.:10/18 i 9/19). Članom 4. stav (3) navedene uredbe je propisano koji su kandidati izuzeti od polaganja iapita općeg znanja. Shodno navedenoj odredbi kandidati koji imaju diplomu II i III ciklusa studija (doktori nauka i magistri) nisu izuzeti od obaveze polaganja ispita općeg znanja.

 1. Da li se svaki put iznova polaže ispit općeg znanja za sve konkursne procedure?
 • Ispit općeg znanja položen u okviru jedne konkursne procedure, važi za učestvovanje u svim narednim konkursnim procedurama na koje se kandidat prijavi. Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja

10. Polaganje stručnog ispita istovremeno za više pozicija

 • Iz razloga efikasnijeg i racionalnijeg utroška i rasporeda vremena za provođenje stručnih ispita, zbog ograničenih prostornih kapaciteta, a naročito kad se na javni konkurs prijavi veći broj kandidata, kako u interesu kandidata tako i u cilju okončanja javnog konkursa bez nepotrebnog odugovlačenja konkursnih procedura, određeni stručni ispiti planiraju se u isti dan za više pozicija. Prema dosadašnjem iskustvu kandidatima isto više odgovara nego da za dvije illi više pozicija, na koje su konkurisali u okviru istog konkursa, pristupaju ispitima za svaku od pozicija u posebno određen dan, ili termin unutar istog dana. Naglašavamo da je, prilikom upoznavanja kandidata sa komisijom za izbor za provođenje stručnog ispita na koji su pristupili, službenik Agencije zadužen za organiziranje i koorodiniranje samog ispita, dužan informisati prisutne kandidate o načinu na koji se stručni ispit provodi, uključujući i informacije o vremenu propisanom za izradu testa za pismeni dio stručnog ispita, a isto za jednu poziciju iznosi 60 minuta. Ukoliko su kandidati konkurisali na dvije pozicije, a stručni ispit se održava u isti dan, uobičajeno je da se vrijeme održavanja ispita planira u terminu koji obuhvata sve pozicije, a u praktičnom smislu kandidati prije početka testa dobiju printane primjerke testa i za jednu i za drugu poziciju i u tom slučaju za svaku od pozicija imaju na raspolaganju vrijeme za rad na testu od po 60 minuta tj. ukupno 120. minuta.

11. Da li je položen ispit općeg znanja priznat na državnom nivou?

 • Odgovor na ovo pitanje kandidat treba zatražiti od Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

12. Priznavanje stručnog upravnog ispita položenog u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u Agenciji za državnu upravu RS prihvatljivo je kao ekvivalent ispitu općeg znanja i u konkursnim procedurama koje provodi Agencija za državnu službu FBiH isto se prihvata kao dokaz o položenom stručnom ispitu sa VSS, za rad u organima državne službe u Federaciji BIH.

 13. Pitanja za stručni ispit - objašnjenje

 • Tematske oblasti za pripremu pitanja za stručni ispit za svaku od pozicija koje se popunjavaju putem javnog konkursa koji objavljuje i provodi Agencija za državnu službu, pa tako i u konkretnom slučaju sastavlja Komisija za izbor. Prije toga Agencija ne raspolaže podacima o oblastima iz kojih će komisija za izbor sastavljati pitanja. Prema članu 23. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH-prečišćen tekst („Službene novne FBiH“ , br.10/18 i 9/19 ).
 • Prema članu 23., stav (3) Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18), tematske oblasti i propisi iz kojih će biti utvrđena pitanja za stručni ispit objavit će se na internet stranici Agencije najmanje 7 dana prije održavanja ispita. Obzirom da svako oglašeno radno mjesto sadrži i opis poslova, preporučuje se kandidatima da se pregledom opisa poslova okvirno informišu koji bi eventualno propisi mogli biti utvrđeni za polaganje stručnog ispita.
 • Pitanja iz pismenog dijela stručnog ispita odnose se na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto na koje kandidat konkuriše.
 • Komisija za izbor prije provođenja stručnog ispita utvrđuje tematske oblasti iz propisa i utvrđuje pitanja za stručni ispit, u skladu sa opisom poslova radnog mjesta za koje se raspisuje konkurs.
 • Tematske oblasti i propisi iz kojih će biti utvrđena pitanja za stručni ispit objavljuju se na internet stranici Agencije najmanje sedam dana prije održavanja ispita.

14. Ispit općeg znanja položen u Županiji Zapadnohercegovačkoj

 • Uredbom o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/18 i 9/19) propisano da ispit općeg znanja polažu sva lica koja kao kandidati konkurišu na radna mjesta državnih službenika u organima državne službe Federacije, kantona, grada i općina. Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, javni ispit za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudni ispit izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja. Osobi koja položi ispit općeg znanja Agencija izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Podzakonskim propisom koji regulira predmetnu materiju nisu predviđeni slučajevi u kojima se ispit općeg znanja za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj može prihvatiti kao ekvivalent položenom ispitu općeg znanja u Federaciji BiH.

15. Radni staž - radno iskustvo kao uvjet za polaganje Ispita općeg znanja

 • U članu 4. Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/18 i 9/19), propisano je da Ispit općeg znanja polažu sva lica koja kao kandidati konkurišu na radna mjesta državnih službenika u organima državne službe, te da ovaj ispit ima za cilj utvrditi da li kandidati koji konkurišu na radno mjesto državnog službenika posjeduju dovoljan stepen znanja iz oblasti javne uprave koja su neophodna za obavljanje poslova državnog službenika.
 • Da bi kandidati bili pozvani na polaganje ispita općeg znanja moraju ispunjavati opće i posebne uslove navedene u Javnom konkursu, od kojih je jedan od posebnih uvjeta i ostvareni radni staž ili radno iskustvo u struci stečen nakon sticanja VSS, s tim što se u radno iskustvo računa i pripravništvo kao i radno iskustvo stečeno stručnim usavršavanjem bez zasnivanja radnog odnosa.

16. Može li se odložiti polaganje stručnog ispita?

 •  Ne. Mogućnost odlaganja stručnog ispita nije propisana zakonom, niti podzakonskim aktima.

17. Može li se odložiti polaganje ispita općeg znanja?

 • Da. Prema članu 14. Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/18 i 9/19) i Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18), kandidat može, na pismeni zahtjev, odložiti polaganje ispita općeg znanja, najdalje za sedam dana, ako dokaže da zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti polagati ispit prema utvrđenom terminu. O zahtjevu za odlaganje ispita općeg znanja odlučuje direktor Agencije.

18. U kojem roku nakon zatvaranja konkursa se polaže ispit općeg znanja?

 • Nakon zatvaranja konkursa, odnosno istekom roka za prijavu, Agencija razmatra pristigle prijave kandidata i o tome sačinjava zapisnik. Ispit općeg znanja, nakon isteka roka za prijavu, zakazuje se u najkraćem vremenu (rok za zakazivanje nije propisan).
 • Agencija obavještava kandidate koji su obavezni polagati ispit općeg znanja najmanje 5 dana prije zakazanog tremina ispita.

19. Kako mogu dobiti informaciju o tome da li se nalazim na spisku kandidata za polaganje ispita općeg znanja?

 • Nakon što je na službenoj web stranici Agencije objavljen termin polaganja ispita općeg znanja, ovu informaciju možete dobiti pozivanjem Odjeljenja Agencije nadležnog za provođenje konkursne procedure u koju ste se prijavili ili pozivanjem na telefonski broj naznačen u objavljenom „Obavještenju kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju ispita općeg znanja“. Napominjemo da nakon otvaranja i razmatranja prijava na javni konkurs, Agencija pismeno obavještava kandidate koji nisu uvršteni u daljnju konkursnu proceduru.

20. Procedura javnog konkursa nakon stručnog ispita u Unsko-sanskom kantonu

 • Prema odredbi člana 12. stav 4. Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita (“Službeni glasnik USK”, broj: 12/20) rješenje o postavljenju rukovodilac organa državne službe dostavlja izabranom kandidatu i Agenciji u roku od pet dana od dana donošenja. Nakon što zaprimi rješenja o postavljenju državnih službenika Agencija, u skladu sa odredbom člana 13. stav 1. citirane Uredbe, pismeno obavještava sve kandidata sa Liste uspješnih kandidata o rezultatima koje su postigli na javnom konkursu.

21. Procedura javnog konkursa nakon stručnog ispita u Tuzlanskom kantonu

 • Kandidati koji su ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova uspješno su položili stručni ispit.
 • Kandidati su dužni u roku od pet dana, nakon usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.
 • Kandidati koji dostave tražene dokaze u roku i za koje se utvrdi da ispunjavaju posebne uslove čine Listu uspješnih kandidata prema redoslijedu počev od najvećeg prema najmanjem broju ostvarenih bodova.
 • Listu uspješnih kandidata, sa kopijom prijavnog obrasca za kandidate sa Liste, Agencija dostavlja rukovodiocu organa državne službe na čiji je zahtjev proveden javni konkurs na obrascu koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
 • Rukovodilac organa državne službe obavezan obavijestiti Agenciju o izboru jednog od kandidata sa Liste uspješnih kandidata.
 • Izabrani kandidat sa Liste uspješnih kandidata, dužan je Agenciji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uslova javnog konkursa.
 • Izabranog kandidata, koji u navedenom roku ne dostavi tražene dokaze ili ako se utvrdi da ne ispunjava opće uslove za postavljenje državnog službenika, Agencija posebnim rješenjem briše sa Liste uspješnih kandidata i o brisanju kandidata sa Liste uspješnih kandidata, obavještava rukovodioca organa državne službe.
 • Rukovodilac organa državne službe dužan je obavijestiti Agenciju izboru jednog od preostalih kandidata sa Liste uspješnih kandidata.
 • Rukovodilac organa državne službe obavezan je donijeti rješenje o postavljenju izabranog državnog službenika. Agencija objavljuje rezultate javnog konkursa na oglasnoj ploči i pismeno obavještava učesnike javnog konkursa o rezultatima konkursa. Obavještenje iz stava (1) ovog člana ima karakter zaključka u upravnom postupku i protiv njega se može izjaviti žalba Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema.

22. Procedura javnog konkursa nakon stručnog ispita u Kantonu 10

 • Pismeni dio stručnog ispita za izbor državnih službenika u Kantonu 10 organizira i provodi Agencija.
 • Komisija za izbor utvrđuje listu uspješnih kandidata sukladno rezultatima postignutim na stručnom ispitu i istu dostavlja rukovoditelju tijela državne službe u roku od tri dana od dana utvrđivanja liste.
 • Listu uspješnih kandidata čine kandidati koji su na stručnom ispitu postigli najmanje 60 % od ukupnog broja bodova.
 • Prema odredbi člana 11. Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 11/14 i 16/14) usmeni intervju provodi se u tijelu državne službe najkasnije u roku od pet dana od dana dostavljanja liste uspješnih kandidata.
 • Agencija obavještava kandidate samo o rezultatima koje su ostvarili na pismenom dijelu stručnog ispita.
 • Rukovodilac organa državne službe dužan je nakon održanog intervjua i primjene Općih smjernica kadrovske politike zatražiti mišljenje Agencije o ispunjenosti zakonskih uvjeta za postavljenje na radno mjesto državnog službenika kandidata kojeg je izabrao sa liste uspješnih kandidata, te donijeti rješenje o postavljenju.
 • Rješenje o postavljenju rukovodilac organa državne službe dostavlja izabranom kandidatu i Agenciji u roku od pet dana od dana donošenja. Nakon što zaprimi rješenja o postavljenju državnih službenika Agencija, u skladu sa odredbom člana 12. stav 1. citirane Uredbe, pismeno obavještava sve kandidata sa Liste uspješnih kandidata o rezultatima koje su postigli na javnom konkursu.