Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине

Орханизациона схема АДС ФБиХ

МИСИЈА

Проактивно дјеловање и промовирање модерних стандарда у области управљања људским ресурсима те рационализација и реорганизација јавне управе у складу са приоритетима и опредјељењима Владе Федерације БиХ.

ВИЗИЈА

Компетентна и професионална јавна служба у Федерацији Босне и Херцеговине која пружа учинковите услуге органима и грађанима.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Агенција је јединствена и самостална стручна служба Владе Федерације Босне и Херцеговине, која је 01. јануара 2005. године преузела пуну одговорност за имплементацију Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине. Послови из надлежности Агенције врше се у оквиру шест основних организационих јединица и то:

organizaciona_struktura

У Одјељењу за управљање људским потенцијалима, обуку и финансијске послове, постоје сљедеће унутрашње организационе јединице и то:

   
 • Одсјек за људске потенцијале
 • Одсјек за обуку и усавршавање
 • Одсјек за  рачуноводствено-финансијске и канцеларијске послове
 • Група за информатизацију

У Одјељењу Агенције за Кантон 10 и Унско-сански кантон са сједиштем у Ливну, постоје сљедеће унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсјек за  постављења и информатизацију у Ливну
 • Уред за за  постављења у Бихаћу
 •  

Систематизована радна мјеста

Правилником о унутрашњој организацији Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине за извршавање послова и задатака из надлежности Агенције утврђен је укупно 61 извршилац од чега 8 руководећих државних службеника (директор, секретар Агенције и 6 помоћника директора), 38 осталих државних службеника и 15 намјештеника.

 pie_chart_zaposlenosti

Надлежности Агенције

 

У складу са чланом 64. став 1. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине, Агенција врши сљедеће послове:

 • Утврђује јединствене критерије, правила и поступке избора, именовања и постављења државних службеника у органима државне службе у Федерацији у складу са Законом о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине;
 • Планира и реализује процес запошљавања државних службеника, на захтјев и у складу са потраживањем органа државне службе;
 • Организује и реализује стручно образовање и усавршавање државних службеника запослених у органима државне службе, као и развој државне службе;
 • Организује едукацију кандидата за полагање стручног испита за државну службу који представља услов за рад у органу државне службе;
 • Пружа стручну помоћ органима државне службе у реализацији њихове кадровске политике, организационих побољшања и развоја, као и успостављање и вођење регистра државних службеника;
 • Подноси годишњи извјештај о стању кадрова у органима државне службе у Федерацији и подноси свој план рада за наредну годину Влади Федерације на одобравање;
 • Ревизија радних мјеста државних службеника у Федерацији БиХ у складу са чланом 67. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине;
 • Остале послове и задатке који су Законом о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине стављени у надлежност Агенције.