Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Organizaciona shema ADS FBiH

MISIJA

Proaktivno djelovanje i promoviranje modernih standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima te racionalizacija i reorganizacija javne uprave u skladu sa prioritetima i opredjeljenjima Vlade Federacije BiH.

VIZIJA

Kompetentna i profesionalna javna služba u Federaciji Bosne i Hercegovine koja pruža učinkovite usluge organima i građanima.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 01. januara 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poslovi iz nadležnosti Agencije vrše se u okviru šest osnovnih organizacionih jedinica i to:

organizaciona_struktura

U Odjeljenju za upravljanje ljudskim potencijalima, obuku i finansijske poslove, postoje sljedeće unutrašnje organizacione jedinice i to:

   
 • Odsjek za ljudske potencijale
 • Odsjek za obuku i usavršavanje
 • Odsjek za  računovodstveno-finansijske i kancelarijske poslove
 • Grupa za informatizaciju

U Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu, postoje sljedeće unutrašnje organizacione jedinice i to:

 • Odsjek za  postavljenja i informatizaciju u Livnu
 • Ured za za  postavljenja u Bihaću
 •  

Sistematizovana radna mjesta

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije utvrđen je ukupno 61 izvršilac od čega 8 rukovodećih državnih službenika (direktor, sekretar Agencije i 6 pomoćnika direktora), 38 ostalih državnih službenika i 15 namještenika.

 pie_chart_zaposlenosti

Nadležnosti Agencije

 

U skladu sa članom 64. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Agencija vrši sljedeće poslove:

 • Utvrđuje jedinstvene kriterije, pravila i postupke izbora, imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • Planira i realizuje proces zapošljavanja državnih službenika, na zahtjev i u skladu sa potraživanjem organa državne službe;
 • Organizuje i realizuje stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika zaposlenih u organima državne službe, kao i razvoj državne službe;
 • Organizuje edukaciju kandidata za polaganje stručnog ispita za državnu službu koji predstavlja uslov za rad u organu državne službe;
 • Pruža stručnu pomoć organima državne službe u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionih poboljšanja i razvoja, kao i uspostavljanje i vođenje registra državnih službenika;
 • Podnosi godišnji izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji i podnosi svoj plan rada za narednu godinu Vladi Federacije na odobravanje;
 • Revizija radnih mjesta državnih službenika u Federaciji BiH u skladu sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • Ostale poslove i zadatke koji su Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine stavljeni u nadležnost Agencije.