Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Agencija za državnu službu FBiH

Vlada Federacije BiH je u septembru 2003. godine donijela Uredbu o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, kojom se uređuje djelokrug, organizacija i rukovođenje Agencijom, dok su nadležnosti za obavljanje poslova i zadataka utvrđeni članom 64. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 01. januara 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj služba u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nadležnosti Agencije

U skladu sa članom 64. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Agencija ima sljedeće nadležnosti:

 • Revizija radnih mjesta državnih službenika u Federaciji BiH u skladu sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • Utvrđivanje jedinstvenih kriterija, pravila i postupaka selekcije, imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • Planiranje i realizacija procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev i u skladu sa potražnjom organa državne službe;
 • Organizacija i realizacija stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika zaposlenih u organima državne službe, kao i razvoj državne službe;
 • Pružanje stručne pomoći organima državne službe u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacijskih poboljšanja i razvoja, kao i uspostavljanje i vođenje registra državnih službenika;
 • Ostali poslovi i zadaci propisani Zakonom o državnoj službi.

Poslovi iz nadležnosti Agencije vrše se u okviru šest osnovnih organizacionih jedinica, i to:

 • Odjeljenje za upravljanje ljudskim potencijalima, obuku i finansijske poslove sa sjedištem u Sarajevu
 • Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu
 • Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru
 • Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici
 • Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli
 • Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Sarajevu

U Odjeljenju za upravljanje ljudskim potencijalima, obuku i finansijske poslove, postoje sljedeće unutrašnje organizacione jedinice i to:

 • Odsjek za ljudske potencijale
 • Odsjek za obuku i usavršavanje
 • Odsjek za računovodstveno-finansijske i kancelarijske poslove
 • Grupa za informatizaciju

U Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu, postoje sljedeće unutrašnje organizacione jedinice i to:

 • Odsjek za postavljenja i informatizaciju u Livnu
 • Ured za za postavljenja u Bihaću

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije utvrđen je ukupno 61 izvršilac od čega 8 rukovodećih državnih službenika (direktor, sekretar Agencije i 6 pomoćnika direktora), 38 ostalih državnih službenika i 15 namještenika.

Vizija Agencije

Kompetentna i profesionalna javna služba u Federaciji Bosne i Hercegovine koja pruža učinkovite usluge organima i građanima.

Misija Agencije

Proaktivno djelovanje i promoviranje modernih standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima te racionalizacija i reorganizacija javne uprave u skladu sa prioritetima i opredjeljenjima Vlade Federacije BiH.