Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Druga pitanja kandidata


1. Rješavanje žalbi kod Odbora državne službe za žalbe

  • Odbor državne službe za žalbe je samostalan organ, te stoga Agencija za državnu službu FBiH ne može utjecati na dinamiku rješavanja žalbi. Stoga sugerišemo da se obratite Odboru državne službe za žalbe pismeno ili telefonskim putem.
  • Konkursna procedura se zaustavlja nakon održanog stručnog ispita, ako postoje neriješene žalbe iz prethodne faze konkursne procedure kod Odbora državne službe za žalbe.Prema odredbi člana 13. stav. 2 Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa (“Službene novine FBiH”, broj:13/19) Listu uspješnih kandidata utvrđuje Agencija nakon okončanja postupka po žalbi kandidata odnosno nakon isteka roka za žalbu ako nije bilo izjavljenih žalbi. Dalji tok procedure nastavit će se u skladu sa odredbama članova 14.-19. citiranog Pravilnika.
  • Prema pozitivnim propisima u Unsko – sanskom kantonu Listu uspješnih kandidata utvrđuje Komisija za izbor nakon održanog pismenog stručnog ispita, a postupak javnog konkursa neće se obustaviti za vrijeme razmatranja žalbe kandidata u konkursnoj proceduri.
  • Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18), ne propisuje obavezu zaustavljanja konkursne procedure zbog žalbi u prethodnoj fazi, ali se procedura zaustavlja da bi se svim kandidatima dala jednaka šansa za izbor sa liste uspješnih kandidata, ukoliko kandidat kojeg je Agencija ili Komisija za izbor neosnovano isključila iz konkursne procedure bude uvršten u konkursnu proceduru odlukom Odbora državne službe za žalbe kao drugostepenog organa.

2. Da li medijator državne službe može biti član disciplinske komisije

  • Medijator ne može biti član disciplinske komisije u disciplinskom postupku u kojem postupa kao medijator.

3. Državni službenik-kandidovanje na izborima

  • Državni službenik koji se kandidirao, sa izuzetkom rukovodećih državnih službenika, smatrat će se da je na odsustvu iz državne službe od trenutka kada je potvrđena njegova kandidatura za javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, ili od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini. Rukovodeći državni službenik podnosi ostavku na radno mjesto u državnoj službi od trenutka kada je potvrđena njegova kandidatura za javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, ili od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini.
  • Prema pozitivnim propisima u Unsko – sanskom kantonu prava i obaveze državnog službenika miruju od trenutka kada je izabran ili imenovan na javnu funkciju u zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili bude imenovan na profesionalnu funkciju u sindikatu. Rukovodilac organa državne službe u tom slučaju donosi rješenje o odsustvu iz državne službe. Državni službenik koji se nađe na potvrđenoj izbornoj listi neke političke stranke ili kao nezavisni kandidat za bilo koji nivo vlasti u BiH dužan je o tome obavijestiti rukovodioca , a za vrijeme predizborne kampanje koristiti godišnji odmor ili neplaćeno odsustvo.
  • U skladu sa Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, prava i obaveze državnog službenika, izuzev lica iz člana 10. stav (1) tačka a) ovog zakona (rukovodilac stručne i druge službe koju obrazuje Skupština, Vlada, gradsko ili opštinsko vijeće, gradonačelnik odnosno načelnik), miruju od trenutka kada je imenovan, odnosno izabran, na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno na bilo koju poziciju iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona, najduže na period koliko traje ta funkcija, od dana izbora odnosno imenovanja.