Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Dokumentacija za konkurs


1.Šta treba da sadrži javna isprava, kojom kandidati dokazuju ispunjavanje uvjeta javnog konkursa?

 • Broj i datum izdavanja, naziv izdavaoca isprave, podatke o nosiocu isprave, činjenice koje se ispravom dokazuju, ime, prezime i svojstvo ovlaštenog lica i njegov potpis, te pečat izdavaoca isprave.

2. Da li se kao dokaz u konkursnoj proceduri priznaju inostrane javne isprave?

 • Da, pod uvjetom da sa odnosnom državom Bosna i Hercegovina ima potpisan odgovarajući bilateralni sporazum. Izuzetak je fakultetska diploma koja mora biti nostrifikovana, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine,
 • Javne isprave kojim se dokazuje radni staž u struci nakon sticanja, VSS a koje su izdate u drugim državama s kojim Bosna i Hercegovina ima zaključene bilateralne /međunarodne ugovore o priznavanju javnih isprava, važe saglasno tim ugovorima.
 • Strana vozačka dozvola ima privremeni karakter, pa kandidati koji apliciraju na javni konkurs po kojem su dužni dokazati posjedovanje vozačkog ispita određene kategorije, obavezni su dostaviti vozačku dozvolu izdatu od nadležnog organa u BiH.
 • Dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane ovlaštenog prevodioca na jedan od službenih jezika u BiH, te zajedno sa ovjerenim prevodom dokumentacije, dostavljena uz prijavu na javni konkurs.

3. Radni staž nakon stečene VSS?

 • Članom 28. Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostavarivanju određenih prava iz radnog odnosa utvrđeno je, između ostalog, da se kao radni staž računa radni staž koji je državni službenik ostvario na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme, s tim što se u radni staž računa i pripravnički staž iz člana 37. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Članom 29. Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (Sl. novine TK br:9/17 i 11/17), propisano je da se kao radni staž smatra radni staž koji je državni službenik ostvario na poslovima svoje struke, nakon završene visoke stručne spreme, s tim što u radni staž ulazi i pripravnički staž iz clana 48. stav (1) i (5) Zakona o državnoj službi TK. Kandidati za prijem u državnu službu koji su obavili pripravnički staž iii su se kod poslodavca stručno osposobljavali bez zasnivanja radnog odnosa radi sticanja radnog iskustva mogu se prijaviti samo na poziciju strucnog saradnika. Shodno tome, a prema stavu Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH, kandidatu na javnom konkursu u radni staž se uračunava pripravnički staž ili stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od najviše 1 godine.

4.Opći i posebni uvjeti - dokumentacija

 • U tekstu javnog konkursa navedeni su opći i posebni uvjeti koje svi prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju za učešće u konkursnoj proceduri. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs samo dostavljanjem uredno popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca, kako je to precizirano u tekstu javnog konkursa, a kandidati koji nemaju položen IOZ, odnosno stručni upravni ispit / ili IOZ sa VSS za rad u organima državne službe, uz prijavni obrazac dostavljaju i uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u struci ostvarenom nakon sticanja VSS u trajanju traženom javnim konkursom za poziciju/e na koju se prijavljuju. Takvi kandidati su u obavezi prethodno pristupiti polaganju IOZ-a, te ukoliko isti polože stiču pravo učešća na stručnom ispitu za pozicije na koju se prijave. Ostalu dokumentaciju, traženu javnim konkursom, kandidati su dužni dostaviti, nakon položenog stručnog ispita, u roku od 5 dana po prijemu obavjesti od Agencije osim ako kantonalnim propisom nije drugačije određeno što se precizira u tekstu javnog konkusa.
 • Prema Uredbi o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18), kandidati su dužni u roku od pet dana, nakon usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.
 • Prilikom prijavljivanja na javne konkurse u organima državne službe u Kantonu 10 kandidati su dužni dostaviti svu traženu dokumentaciju, pa od njih neće biti traženo naknadno dostavljanje dokumentacije.
 • Sve detaljne informacije i podatke o prijavljivanju na javne konkurse, prijavni obrazac sa uputstvom o popunjavanju istog, kao i propise kojim je uređen postupak i procedure provođenja javnih konkursa možete pronaći na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba

5. Dokaz o poznavanju rada na računaru-detaljno pojašnjenje

 • Kao dokaz o poznavanju rada na računaru smatra se: Svjedočanstvo srednje škole o položenom predmetu informatika, certifikat - uvjerenje pravne osobe ovlaštene za osposobljavanje za rad na računaru, kopija indeksa fakulteta - sa položenim predmetom/ispitom informatika, dodatak diplomi, uvjerenje o uspjehu u toku studija, diploma o završenom fakultetu iz oblasti informatike.
 • Ukoliko se traži poznavanje posebne računarske aplikacije, kandidat je dužan dostaviti dokaz o poznavanju konkretne aplikacije.
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru mora biti na jednom od službenih jezika BiH.
 • Na službenoj web stranici Agencije dostupno je „uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca“ sa detaljnim objašnjenja za sve rubrike prijavnog obrasca, a koji je potrebno uredno popuniti i potpisati prije apliciranja/prijave na javni konkurs. Prema uputstvu o popunjavnju prijavnog obrasca, u dijelu obrasca u koji se unose podaci o radu na računaru, s desne strane obrasca, navedeno je kako se isti popunjava i sa kojim sve podacima.

6. Uvjet iz javnog konkursa da je kandidati stariji od 18 godina

 • Kao dokaz o ispunjavanju ovog općeg uslova konkursa kandidati dostavljaju uvjerenje o državljanstvu iz kojeg proizlazi i da kandidat ispunjava uvjet da je stariji od 18 godina. Dostavljanje ovog dokaza se vrši na način i u vrijeme kako je to precizirano u tekstu javnog konkursa.

7. Čime se dokazuje traženi radni staž u struci?

 • Dostavljanjem uvjerenja/potvrde o radnom stažu u struci koje izdaje poslodavac ili poslodavci kod kojih je kandidat radio ili radi.
 • Obrazac uvjerenja o radnom stažu može se preuzeti na službenoj stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba

8. Dokumenti koji se ne prihvataju kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog staža

 • Za dokazivanje radnog staža/iskustvo u struci kandidat je dužan priložiti uvjerenje/potvrdu da je kod poslodavca bio u radnom odnosu na poslovima svoje struke, nakon sticanja VSS.

 Dokumenti koji ne mogu poslužiti kao valjan dokaz o traženoj vrsti i dužini radnog staža:

  • radna knjižica ne može dokazati tekstom konkursa traženi radni staž te ne predstavlja dokaz o radnom stažu u struci,
  • Ugovor o radu,
  • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova,
  • Ugovor o djelu
  • Rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa (isti nesporno dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ali ne i kontinuitet istog)
  • Sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa (dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana)

9. Da li se priznaje radno iskustvo ostvareno po osnovu pripravničkog staža ili stručnog oposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa?

 • Da, u trajanju od 1 godinu, u skladu sa zakonom.

10. Da li se pripravnički staž ostvaren kod više poslodavaca može sabirati, da bi kandidat na taj način mogao imati potreban radni staž u struci?

 • Ne. Jednom obavljeni pripravnički staž u trajanju od 1 godine, znači da je kandidat osposobljen za samostalno obavljanje poslova u struci. Stoga se radno iskustvo ostvareno pripravništvom ili volontiranjem kod više poslodavaca u trajanju dužem od 1 godine, ne može računati zbirno, da bi kandidat na taj način ispunio uvjete za radno mjesto za koje se traži više od 1 godine radnog staža.

11. Kome se dostavlja boračka dokumentacija, na osnovu koje kandidati žele ostvariti prioritet pri zapošljavanju?

 • U skladu sa odredbama člana 6. stav (4) Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze Agenciji o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Pravilnik je dostupan na službenoj stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba
 • U javnim konkursima koji se provode za organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po posebnim propisima, dokaze o tome dostavlja isključivo organu državne službe u roku od pet dana od dana sačinjavanja Liste uspješnih kandidata.

12. Čime se dokazuje poznavanje i aktivno znanje stranog jezika?

 • Dokumentacijom navedenom u odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" br.: 51/16 i 59/16), koji je dostupan na službenoj stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

13. Da li se umjesto fakultetske diplome može dostaviti uvjerenje o diplomiranju, kao dokaz o stečenoj VSS?

 • Ne. Izuzetno, uvjerenje o diplomiranju se može dostaviti kao dokaz o stečenoj VSS, samo ako fakultetska diploma još uvijek nije izdata. Fakultetskom diplomom se dokazuje opći uslov iz člana 25 stav 1. tačka c) Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, tj. da osoba koja se prijavljuje na radno mjesto državnog službenika mora imati univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  Ispnjavanje ovog općeg uslova se dokazuje isključivo ovjerenom kopijom fakultetske    diplome, a ne uvjerenjem o diplomiranju, budući da uvjerenje kao javna isprava ima ograničen period važenja, a to je do izdavanja fakultetske diplome. Izuzetno, ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduju fakultetsku diplomu, on može dostaviti i ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od jedne godine. U navedenom slučaju kandidati uz uvjerenje o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko obrazloženje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje, a ne ovjerenu kopiju fakultetske diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, u tom slučaju dostaviti potvrdu viskokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
 • Kandidati koji su fakultet završili van Bosne i Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome.
 • Ne dostavljati diplome, koje nisu potpisane od ovlaštenih osoba izdavaoca, jer se takve neće uzeti u razmatranje.
 • ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi.
 • Diplome kojima se dokazuje vrsta i stepen stručne spreme moraju biti potpisana od strane ovlaštenih lica.

14. Potvrda o radnom stažu, objašnjenje

 • Svaka potvrda iz koje se sa sigurnošću može utvrditi ukupno ostvareni radni staž u struci, i to nakon sticanja VSS, prihvatljiva je kao dokaz o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa u pogledu radnog staža. Potvrde iz PU ili DF PiO/MiO prihvatljive su ukoliko iste sadrže podatak u kojoj struci i u kojem periodu ste ostvarili traženi radni staž.

15. Povrat/preuzimanje dokumentacije

 • Za preuzimanje dokumentacije potrebno da precizirate, odnosno tačno navedete kada, na koji ste se javni konkurs prijavili, broj konkursa, i koje radno mjesto (broj pozicije) sa punim nazivom radnog mjesta.

16. Diplome II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja?

 • Kandidati koji imaju završen II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, dužni su uvijek dostaviti i diplomu o završenom I ciklusu Bolonjskog sistema studiranja, jer se od momenta sticanja visoke stručne spreme, računa i potreban radni staž u struci.

17. Nostrifikacija diplome?

 • Fakultetske diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine, moraju biti nostrificirane, a uz rješenje o nostrifikaciji diplome, obavezno se dostavlja i diploma koja je nostrificirana.

18. Stručni ispit za namještenike?

 • Kao dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika, priznaje se isključivo uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispit položen sa završenom srednjom ili višom stručnom spremom pred nadležnim organom.

19. Rok važenja ovjerene konkursne dokumentacije?

 • Važenje ovjere dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa, a koju izvrši sud, notar ili organ uprave, nije vremenski ograničeno, ukoliko nije vremenski ograničeno trajanje dokumenta koji se ovjerava.

20. Kopije diploma sa suhim žigom i bez potpisa?

 • Ovjerene kopije diploma i certifikata se prihvataju ukoliko isti sadrže potpise ovlaštenih osoba izdavaoca diploma i certifikata. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način neće biti uzete u razmatranje.

21. Ko su članovi komisije za izbor i ko ih imenuje?

 • Komisiju za izbor imenuje Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. Komisiju sačinjavaju najmanje 3 člana od kojih su najmanje dva člana državni službenici iz organa državne službe za čije potrebe se provodi konkurs, od kojih je jedan član predstavnik sindikata na koji se javni konkurs odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa, dok se ostali članovi (obično jedan) imenuju sa liste eksperata koju utvrđuje Agencija.
 • U javnim konkursima koji se provode za organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu, Komisiju za izbor također imenuje Agencija, a čine je tri člana od kojih su dva člana državni službenici i to jedan iz organa državne službe na koji se javni konkurs odnosi kojeg na prijedlog sindikata odredi rukovodilac organa državne službe, jedan predstavnik Agencije i jedan član sa Liste eksperata koju utvrdi Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona.
 • Komisiju za izbor državnih službenika u Kantonu 10 čine tri člana, od kojih su dva člana državni službenici: jedan iz organa državne službe na koji se javni konkurs odnosi, jedan predstavnik Agencije i jedan član koji se imenuje sa liste eksperata koju utvrdi Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10.

22. Kada mogu dobiti informaciju o tome ko su članovi Komisije za izbor?

 • Nakon što bude doneseno rješenje o imenovanju Komisije, svaki prijavljeni kandidat može tražiti i dobiti od Agencije imena članova Komisije za izbor.

23. Na koji način komisija ocjenjuje kandidate na intervjuu?

 • Kandidat koji je uspješno položio pismeni dio stručnog ispita, pristupa intervjuu na kojem mu članovi Komisije za izbor postavljaju određeni broj pitanja. Broj pitanja koja se postavljaju na intevrjuu utvrđuje Komisija za izbor i ista imaju za cilj da utvrde personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Pitanja na intervjuu mogu se odnositi i na radno iskustvo kandidata, njegovu stručnu spremu, kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, djelatnost organa na koju se javni konkurs odnosi, kao i oblasti državne uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu biti u vezi sa radnim mjestom. Ocjena kandidata na intervjuu vrši se na obrazcu koji se nalazi u prilogu Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH – prečišćen tekst (“Sl.novine FBiH, br.10/18 i 9/19), odnosno Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18), dostupno na službenoj stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba
 • U javnim konkursima koji se provode za organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu, stručni ispit se polaže pismeno u vidu pisanog testa koji se sastoji od određenog broja pitanja sa opcijskim odgovorima, a provodi ga Komisija za izbor koju imenuje Agencija. Rukovodilac organa državne službe za državnog službenika postavlja najuspješnijeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata. Intervju se provodi izuzetno, u dvije situacije: ukoliko se vrši postavljenje kandidata bez obzira na redoslijed utvrđen na Listi uspješnih kandidata te u slučaju kada se na osnovu rezultata stručnog ispita utvrdi da se dva ili više kandidata istovremeno nalaze na poziciji najuspješnijeg kandidata. Intervju ne provodi Komisija za izbor koju imenuje Agencija nego organ državne službe u koji se vrši prijem, u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK”, broj: 12/20) dostupna na službenoj stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba
 • U Kantonu 10 intervju se provodi u organu državne službe u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju intervjua i odredbama Općih smjernica kadrovske politike koje se odnose na provođenje intervjua. Intervju provodi rukovodilac organa državne službe ili posebna ad hoc komisija koju rukovodilac ovlasti za obavljanje intervjua.

24. Obavještavanje kandidata o izvršenom postavljenju?

 • Svakog kandidata sa Liste uspješnih kandidata, Agencija obavještava o izvršenom postavljenju u roku od pet dana od dana prijema Rješenja o postavljenju, koje donosi rukovodilac organa državne službe za koji je provedena konkursna procedura, s tim da pozitivni propisi u Unsko – sanskom kantonu ne propisuju rok u kojem je Agencija u obavezi izvršiti obavještavanje kandidata.
 • O izvršenom postavljenju državnog službenika u organima državne službe Kantona 10 kandidate obavještava rukovodilac organa državne službe.
 • Prema članu 34. Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18), Agencija objavljuje rezultate javnog konkursa na oglasnoj ploči i pismeno obavještava učesnike javnog konkursa o rezultatima konkursa. Obavještenje iz stava (1) ovog člana ima karakter zaključka u upravnom postupku i protiv njega se može izjaviti žalba Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema.

25. Položio sam pismeni dio stručnog ispita, a nisam na Listi uspješnih kandidata, kako?

 • Kandidat koji je uspješno položio pismeni dio, pristupa intervjuu na kojem mu članovi Komisije za izbor postavljaju određeni broj pitanja. Kandidata na intervjuu ocjenjuje svaki član Komisije dodjeljujući mu određen broj bodova najviše 40. Konačnu ocjenu kandidata na intervjuu čini zbir bodova datih od strane svakog člana Komisije podjeljen sa brojem članova Komisije. Broj bodova postignut na intervjuu podjeljen sa maksimalnim brojem bodova predstavlja procenat osvojenih bodova na intervjuu. Zbir procenata ostvaren na pismenom dijelu stručnog ispita i intervjuu, podijeljen sa dva, predstavlja ukupan procenat osvojenih bodova na stručnom ispitu za svakog kandidata. Ukoliko je kandidat loše ocjenjen na intervjuu, može se desiti da u ukupnom zbiru bodova ne osvoji minimalnih 70% od maksimalnih 100% bodova, što je razlog da ne bude uvršten na listu uspješnih kandidata.
 • U javnim konkursima koji se provode za organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu, Listu uspješnih kandidata čine svi kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu postigli najmanje 70% od ukupnog broja bodova, s tim da Agencija pismenim putem obavještava rukovodioca organa državne službe o onim kandidatima koji u roku od 5 dana nakon održanog stručnog ispita Agenciji nisu dostavili dokaze o ispunjavanju posebnih uslova konkursa ili dostavljenim dokazima nisu dokazali da ispunjavanju posebne uslove konkursa, jer ovi kandidati ne mogu biti postavljeni na radno mjetso državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom iako se nalaze na Listi uspješnih kandidata.

26. U kojem roku organ postavlja kandidata sa liste uspješnih?

 • Rukovodilac organa državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine dužan je, u roku od deset dana od dana prijema liste uspješnih kandidata, da zatraži od Agencije mišljenje o postavljenju kandidata za državnog službenika. Agencija će u roku od pet dana, od dana prijema zahtjeva dati mišljenje o postavljenju kandidata za državnog službenika. Prema zakonu u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu, rukovodilac organa državne službe, Gradonačelnik ili načelnik ne traži mišljenje Agencije već postavlja najuspješnijeg kandidata sa liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs za državnog službenika. U Kantonu Sarajevo rok u kojem je rukovodilac organa državne službe je dužan izvršiti postavljenje nije propisan zakonom ni podzakonskim aktima, dok u Unsko – sanskom kantonu taj rok iznosi pet dana od dana prijema Liste uspješnih kandidata. Ukoliko se prema propisima u Unsko –sanskom kantonu u organu državne službe provodio intervju, rok za donošenje rješenja o postavljenju je pet dana od obavljanja intervjua.
 • Prema Zakonu u Kantonu 10 rukovodilac organa državne službe dužan je nakon održanog intervjua i primjene Općih smjernica kadrovske politike najdalje u roku sedam dana od dana obavljenog usmenog intervjua zatražiti mišljenje Agencije o ispunjenosti zakonskih uvjeta za postavljenje na radno mjesto državnog službenika kandidata kojeg je izabrao sa liste uspješnih kandidata. Ukoliko rukovodilac ne zatraži mišljenje u tom roku, Agencija će u daljem roku od pet dana dostaviti mišljenje o postavljenju kandidata koji je na stručnom ispitu postigao najbolje rezultate. Po pribavljenom mišljenju Agencije rukovodilac organa državne službe dužan je donijeti rješenje o postavljenju u roku od tri dana od dana dobivanja mišljenja.
 • Prema Uredbi o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br.10/18), rukovodilac organa državne službe obavezan je donijeti rješenje o postavljenju izabranog državnog službenika u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja Agencije da izabrani kandidat ispunjava opće uvjete javnog konkursa.