Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

CAF

Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1314/2016 od 16.6.2016. godine usvojena je informacija o početku uvođenja Zajedničkog okvira procjene (CAF) u Agenciji za državnu službu FBiH i data saglasnost da, u okviru ADA programa „Jačanje administrativnih kapaciteta zemalja zapadnog Balkana i Republike Moldavije (2015-2017)”, Agencija pripremi aktivnosti koje se odnose na sprovedbu Mape puta u oblasti uvođenja CAF-a, kao besplatnog i jednostavnog alata pomoći organizacijama javnog sektora pri korištenju tehnika upravljanja kvalitetom.

 

Common Assessment Framework (CAF) - Zajednički okvir procjene - metodologija je razvijena od strane Evropskog Instituta za javnu administraciju i podržana od strane EU Ministarstva zaduženih za javnu administraciju i predstavlja alat kvaliteta koji pomaže javnom sektoru u korištenju tehnika upravljanja kvalitetom u cilju poboljšanja njihovih performansi, čiji je cilj da u javnim organizacijama procjeni stanje u najvažnijim oblastima vezano za razvoj te rezultatima u organizaciji, te samim tim uvede poboljšanja na osnovu većeg fokusa na kvalitet.

 

Kao alat za upravljanje ukupnim kvalitetom, Zajednički okvir procjene temelji se na pretpostavci da se izvrsni rezultati u oblastima organizacijskog učinka, građana/korisnika, ljudi i društva postižu kroz strategiju zasnovanu na liderstvu i planiranju, kao i pomoću ljudi u organizaciji, partnerstava, resursa i procesa.

 

CAF je dostupan u javnom domenu, besplatan je i nudi se kao alat jednostavan za korištenje u cilju pomoći organizacijama javnog sektora u cilju unapređenja rada. CAF je osmišljen za upotrebu u svim oblastima javnog sektora i primjenjiv je za javne organizacije.

dijagram1

Slika 1. CaF model

 

Pomoću CAF-a, rad organizacije unapređuje se kroz tri faze

 

  • U početnoj fazi organizacija se odlučuje kako će organizovati i planirati samoprocjenu, te uposlene informisati o projektu samoprocjene;
  • U drugoj fazi odvija se sam proces samoprocjene tako da se formira grupa za samoprocjenu, ista obuči za provođenje samoprocjene, obavio samoprocjenu i izradi izvještaj koji opisuje rezultate samoprocjene;
  • U trećoj fazi izrađuje seplan unapređenja rada zasnovan na usvojenom izvještaju o samoprocjeni i utvrđuju prioroteti, rukovodioce i sve uposlene informira o planu unapređenja rada te provodi plan unapređenja rada uz planiranje sljedeće samoprocjene

caf dijagram2

 

Slika 2: Tri faze u implementaciji CaF-a

Izazovi u implementaciji CAF

 

  • Prilagodjavanje organizacije očekivanjima i potrebama klijenata i zainteresiranih strana
  • Uspostavljanje nove organizacione kulture koja uočava i ispravlja greške u procesima rada
  • Analiza razlike u planiranom i uspostavljenom kvalitetu