Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Tue, 25 Apr 2017 06:33:00 +0100 Tue, 25 Apr 2017 06:33:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) U Maleziji obuka „Information Technology Management in Public Sector: E-Governance“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9374 Sarajevo, 20. april - National Institute of Public Administartion (INTAN) organizira kurs pod nazivom: "Information Technology Management in Public Sector (ITMPS) - E-Governance".

Kurs se održava u okviru Malasyian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) u periodu od 07. do 25. avgusta.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove, u šta su uključeni povratna aviokarta, smještaj, ishrana i školarina.

Kurs je namjenjen državnim službenicima sa iskustvom u ovoj oblasti, dobrim poznavanjem engleskog jezika i starosne dobi između 26 i 50 godina.

Više informacija o kursu kao i prijavni formular mogu se naći na web stranici:
http://mtcp.kln.gov.my (rubrike Offered Course i Download-Application Form).

Zainteresirani kandidati trebaju, najkasnije do 19. maja, u Ministarstvu vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju) dostaviti slijedeće dokumente: a) popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration /Endorsement ../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH); b) kopiju vrijedeće putne isprave BiH.

 

]]>
Thu, 20 Apr 2017 13:27:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9374
Tokom maja kurs „EU English“ u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Mostaru http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9368

Sarajevo, 18. april - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija - planira jednomjesečni kurs u oblasti usavršavanja službenika na temu „EU English".

Predviđeno je da obuka bude održana prema sljedećem programu: 8., 9. i 10. maja - From Europe to the European Union; 15., 16. i 17. maja - European countries and EU enlargement;
22., 23. i 24. maja - EU institutions and decision-making; 29., 30. i 31. maja - naučene lekcije i testiranje.

Mjesto održavanja obuke: Sarajevo (ulica Kulovića broj 7.) u periodu od 08,00-09,30 sati; Zenica (mjesto i vrijeme bit će naknadno utvrđeni); Tuzla (mjesto i vrijeme bit će naknadno utvrđeni) i Mostar (mjesto i vrijeme bit će naknadno utvrđeni).

Svrha održavanja obuke je unapređenje vještina i znanja na engleskom jeziku u oblasti evropskih integracija sa osvrtom na usvajanje jezičke terminologije i vokabulara, a ciljnu grupu čine uposlenici organa uprave u Federaciji BiH koji rade na poslovima međunarodne suradnje i evropskih integracija i koji posjeduju najmanje B1 nivo poznavanja engleskog (na skali od A1 do C2 nivoa). Program kursa vodit će se isključivno na engleskom jeziku.

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika: a) obraćanje pažnje na jezičku terminologiju u usmenoj i pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku; b) rješava i razumije zadatke koji se odnose na proces odlučivanja u EU institucijama na engleskom jeziku; c) razumije svrsishodnost Eurostata i izvještavanje o statističkim podacima na engleskom jeziku; d) uspješno koristi riječi vezano za EU integracije; e) sa razmijevanjem koristi gramatiku vezano za upotrebu vremena, izražavanje kvaniteta i povezivanje rečenica na engleskom jeziku.

Način prijavljivanja: uz suglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba), uz obavezno navođenje službene lične i e-mail adrese kontakt osobe za obuku. Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 28. april.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

NAPOMENA: Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja kursa. Agencija zadržava pravo otkazivanja kursa na lokalitetima gdje se ne formira grupa od najmanje 15 polaznika.

Polaznicima kursa Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat „EU English" o završenom stručnom usavršavanju, i to samo u slučajevima kada je prisustvo veće od 80 posto o čemu se vodi posebna evidencija.

 

]]>
Tue, 18 Apr 2017 10:13:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9368
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. juna 2017. godine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9355 Sarajevo, 10. april - Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici 7. aprila, izmijenila zaključak sa 85. sjednice održane 28.decembra 2016. godine, koji se odnosi na moratorij na zapošljavanje.

Na ovaj način Vlada je zadužila federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. juna 2017. godine.

Obustava se odnosi i na zaključivanje svih ugovora o djelu, osim u slučaju neodgodive potrebe, kada ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.

 

]]>
Mon, 10 Apr 2017 14:16:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9355