Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Sat, 16 Dec 2017 11:31:00 +0100 Sat, 16 Dec 2017 11:31:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Petnaest rukovodećih državnih službenika u FBiH dobilo diplome http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10007

Sarajevo, 11. decembar - U okviru realizacije Programa obuke za rukovodeće državne službenike u Federaciji BiH, izvršena je procjena znanja za petnaest rukovodećih državnih službenika koji su u periodu od aprila do novembra 2017. godine bili polaznici ove edukacije.

Ciljevi ovog programa odnose se na povećanje efikasnosti rada rukovodilaca u državnoj službi, većem nivou stručnosti u vođenju ljudi i brizi da se zaposleni pomjeraju na razvojnom putu, unapređujući znanja, vještine i sposobnosti, i jačajući motivaciju da svoj posao obavljaju na najbolji i najefikasniji način.

Uslov za dobijanje diplome je pohađanje svih pet modula, odnosno najmanje 70 posto od trajanja cjelokupnog programa. Kao dodatni kriterij za dobijanje bodova je učešće u završnom projektu koji podrazumijeva pisani rad ili prezentaciju od strane učesnika. Projekat u formi pisanog rada ili prezentacije odnosi se na trenutne ili hitne konkretne strateške ili organizacione potrebe u instituciji ili sektoru, gdje rukovodilac radi.

Napominjemo da je Vlada Federacije BiH svojom Odlukom o davanju saglanosti na sadržaj programa obuke za rukovodeće državne službenike ukazala na obavezu rukovodećih službenika da pohađaju ovaj program edukacije ("Službene novine FBiH" broj 29/17).

U 2018. godini planirana je realizacija Drugog ciklusa ovog programa edukacije.

 

]]>
Mon, 11 Dec 2017 10:29:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10007
Obuku „Disciplinski postupak“ pohađalo 68 državnih službenika http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9979

Zenica-Mostar, 4. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja 2017. godine - organizirala je dvije jednodnevne obuke o temi „Disciplinski postupak".

Obuka su održane u Zenici 29. novembra i Mostaru 30. novembra.

Svrha održavanja obuke je bila razmjena informacija, te jačanje mreže praktičara u oblasti primjene propisa, a vezano za postupak sprovođenja disciplinskog postupka.

Ciljnu grupu su činili uposlenici organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su predloženi u ime organa za članove disciplinske komisije i imenovani medijatori.

Obuka je „tretirala" sljedeće sadržaje: a) pravni okvir kojim se uređuje disciplinska odgovornost, povrede službene dužnosti i disciplinske mjere sa akcentom na nedostatke pravnog okvira - disciplinska prijava, disperzija postupka kroz ulogu medijatora, prvostepeni postupak, rokovi zastare i problem njegovog provođenja zbog dostave rješenja; b) disciplinska komisija, problem njenog funkcioniranja i uloga ADSFBiH sa osvrtom na problem rada ADS-a FBiH zbog otežane komunikacije i koordinacije sa drugim organima državne službe u pogledu provođenja disciplinskog postupka; c) kantonalni propisi o vođenju disciplinskog postupka.

Ukupno je 68 državnih službenika pohađalo obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Mostaru.

 

]]>
Mon, 4 Dec 2017 13:45:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9979
Održana godišnja konferencija „Dobra obuka-bolja uprava“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9966

SARAJEVO, 29. novembra - Šesta godišnja konferencija "Dobra obuka-bolja uprava" u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) održana je jučer u Sarajevu a prisustvovalo joj je oko stotinu sudionika - načelnici općina i gradonačelnici s prostora Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici kantonalnih ministarstava za pravosuđe/pravdu i upravu, predstavnici međunarodnih organizacija, te zvaničnici Agencije za isporuku integriranih usluga Albanije.

Skupu je prisustvovala i potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović.

- Ova konferencija predstavlja odličnu platformu za razmjenu mišljenja i iskustava za produbljivanje uzajamne suradnje, te stvaranje preduvjeta za uvođenje promjena u svakodnevnom radu u cilju jačanja odgovornosti prema građanima i stvaranje ambijenta za veće povjerenje građana u rad institucija Bosne i Hercegovine - naglasio je u svom izlaganju direktor ADS-a FBiH Refik Begić.

Posebno je potcrtao da "sistem obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH ne bi imao današnji okvir bez podrške donatora".

- U tom smislu moram spomenuti Ambasadu Kraljevine Švedske, Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), te vlade Velike Britanije, Slovačke i Austrije - kazao je Begić.

Direktor Zavoda za javnu upravu i član Koordinacionog tijela za obuku u jedinicama lokalne samouprave Enver Išerić je u svom obraćanju izrazio nadu da će se "reformski procesi u javnoj upravi ubuduće odvijati jačim tempom".

Mahmutbegović je konferenciju okarakterizirala kao "impozantan skup".

- Jedinice lokalne samouprave moraju biti servis građanima, a javna uprava ne smije biti administrativna barijera - konstatirala je potpredsjednica FBiH.

Sudionicima Konferencije su se obratili i predstavnici: UNDP-a Goran Štefatić, OSCE Misije u BiH Samra Ramić, Saveza općina i gradova FBiH Miroslav Lucić, ADS-a FBiH Samra Ljuca i Fazila Sivro, Općine Tešanj Mirnes Dedukić, eksterni trener Merima Tanović, te izvršna direktorica Agencije za isporuku integriranih usluga Albanije Anisa Brano.

 

]]>
Wed, 29 Nov 2017 13:30:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9966
Vlada FBiH usvojila dokument ,,Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9934
Sarajevo, 17. novembra - Na 128. sjednici održanoj 15. novembra u Mostaru Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je dokument ,,Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH".

Ovaj dokument je usklađen sa Strategijom reforme javne uprave, pripremljen i usuglašen kroz rad Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, kao međuvladinog radnog tijela zaduženog za usmjeravanje reforme u ovoj oblasti.

Koncept državne službe, pored načina na koji se upravlja državnim službenicima, podrazumijeva i uspostavu određenih principa u pogledu obima, organizacije i veličine administrativnog aparata.

Ovo su vrlo važni principi od kojih zavisi koliko će ljudi i na kojim nivoima biti obuhvaćeno propisima o državnoj službi, i kako će biti organizirane institucije državne službe i koliko će imati zaposlenih.

Osim pitanja obima i organizacije državne službe, koja mogu imati promjenljive vrijednosti, postoje i načela koja čine suštinu profesionalne državne službe i imaju presudan uticaj na dinamiku i kvalitet procesa razvoja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Ta načela su efikasnost i transparentnost, nepristrasnost i neutralnost, meritornost i odgovornost.

]]>
Fri, 17 Nov 2017 12:47:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9934
Okončana edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118

Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici, organizirala je dvodnevni program obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Edukacije su održane održana u Mostaru i Zenici 20. i 21. decembra, te Sarajevu 27. i 28. decembra.

Svrha održavanja ove edukacija je bila upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BiH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Ukupno je 43 državna službenika pohađalo edukaciju.

Fotografija je sa edukacije održane u Mostaru.

 

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 12:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118