Agencija za državnu službu FBiH

Vlada Federacije BiH je u septembru 2003. godine donijela Uredbu o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH („Službene novine FBiH", broj 48/03), kojom se uređuje djelokrug, organizacija i rukovođenje Agencijom. Uspostava Agencije je, sukladno Zakonu o državnoj službi Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), počela imenovanjem Povjerenstva za izbor ravnatelja Agencije.

Imenovanje ravnatelja Agencije izvršeno je na sjednici Vlade, održanoj 04. ožujka 2004.godine. Agencija je 01. siječnja 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj službi u FBiH. Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba, koja se sastoji od šest osnovnih unutarnjih organizacijskih jedinica:

• Ured ravnatelja Agencije
• Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu
• Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru
• Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici
• Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli
• Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Sarajevu

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije sistematizirano je ukupno 62 radnih mjesta, od čega je 47 radnih mjesta državnih službenika, odnosno 75,81% i 15 radnih mjesta namještenika, odnosno 24,19%. Trenutno je popunjeno 56 radnih mjesta, od čega je 43 radnih mjesta državnih službenika i 13 radnih mjesta namještenika.

NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Sukladno članku 64. stavak 1.Zakona o državnoj službi, Agencija svoje redovne aktivnosti usmjerava na izvršavanje sljedećih poslova:
• Revizija radnih mjesta državnih službenika u Federaciji BiH, sukladno članku 67. Zakona o državnoj službi;
• Utvrđivanje jedinstvenih kriterija, pravila i postupaka selekcije, imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji sukladno Zakonu o državnoj službi;
• Planiranje i realiziranje procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev i sukladno potražnji organa državne službe;
• Organiziranje i realiziranjea stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika zaposlenih u organima državne službe, kao i razvoj državne službe;
• Pružanje stručne pomoći organima državne službe u realiziranju njihove kadrovske politike, organizacijskih poboljšanja i razvoja, kao i uspostavljanje i vođenje registra državnih službenika;
• Ostali poslovi i zadaci propisani Zakonom o državnoj službi.

VIZIJA AGENCIJE

• Obezbijediti profesionalnu, depolitiziranu i efikasnu državnu službu sposobnu da pruži kvalitetne i pravovremene usluge građanima i institucijama FBiH

MISIJA AGENCIJE

• Jačati povjerenje građana prema Vladi FBiH kroz obezbjeđivanje kvalitetnih usluga od strane organa državne službe
• Promicati najviše etičke standarde u radu državnih službenika kroz stalnu edukaciju i obuku
• Modernizirati praksu menadžmenta ljudskih potencijala kako bi se postigla veća efikasnost i motiviranost državnih službenika
• Zagovarati novu radnu kulturu zasnovanu na učinkovitosti pojedinca, obavezi stalnog usavršavanja i aktivnog učešća u unapređenju radnih procesa

MOTO AGENCIJE

• Integritet - pridržavanje etičkih načela u radu (profesionalizam, transparentnost, neovisnost)
• Uslužnost - stalno nastojanje da se Federaciji BiH i njenim građanima pruže kvalitetne usluge
• Efikasnost - orijentiranost ka ostvarivanju što boljih rezultata u radu kroz individualnu kreativnost optimalno korištenje resursa

GLAVNI CILJEVI AGENCIJE

• Javna uprava kao servis građana i preduzeća-usmjerenost ka strankama
• Ukidanje administrativnih prepreka, ukidanje birokratizma i birokratske arogancije
• Otvoreno, odnosno transparentno djelovanje uprave
• Razvoj e-uprave
• Smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi
• Štedljiva državna uprava
• Moderan model upravljanja kadrovskim resursima
• Profesionalizacija uprave sa posebnim akcentom na menadžmentu
• Kvalitet i poslovna odlučnost u upravi
• Model za mjerenje uspješnosti organa uprave

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.