Izvješće za 2008. godinu
1. REVIZIJA RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

1.1.Revizija radnih mjesta državnih službenika u 2008.godini

Agencija je u 2008. godini izvršila reviziju radnih mjesta državnih službenika u 43 organa državne službe što je 89,58% od broja planiranih revizija u organima državne službe u 2008.godini.

Pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu ovih organa sistematizirano je ukupno 1.609 radnih mjesta od čega je sistematizirano 665 radnih mjesta državnih službenika a popunjeno je 433 radna mjesta državnih službenika odnosno 65,1%.

Uspješno je prošlo postupak revizije 404 državna službenika odnosno 93,3% a za 29 državnih službenika Agencija je donijela rješenja o prestanku radnog odnosa.


1.2. Organi u kojima nije izvršena revizija radnih mjesta i razlozi zbog kojih nije izvršena revizija

Prema planu rada za 2008.godinu Agencija je trabala okončati reviziju radnih mjesta u organima državne službe u Federaciji BIH. Međutim, i pored svih mjera koje je Agencija mogla poduzeti, revizija radnih mjesta nije izvršena u 5 organa iz sljedećih razloga:

1.2.1.Organi koji nisu donijeli Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ili isti nisu uskladili sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa

- Općina Živinice
- Kantonalnom ministarstvu za pitanja boraca i RVI USK-a
- Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog naslijeđa Mostar
- Direkcija za izgradnju kultuno - sportskog centra Mostar

1.2.2. Iz razloga što je službenicima Agencije onemogućeno da izvrše reviziju radnih mjesta državnih službenika, a o čemu su obavješteni predsjednik Vlade ZHK, premijer i dopremijer Vlade Federacije BiH i Federalno Ministarstvo pravde revizija radnih mjesta nije izvršena u organu:

- Ured za zakonodavstvo Vlade ZHK

O ovim problemima Agencija je blagovremeno obavijestila rukovoditelje organa podsjećajući ih na zakonske obaveze i Federalno ministarstvo pravde radi poduzimanja potrebnih mjera inspekcijskog nadzora kao i Vladu Federacije. Obzirom da do sada ovi problemi nisu otklonjeni odnosno da Federalno ministarstvo pravde nije poduzelo potrebne mjere iz svoje nadležnosti to je okončanje poslova revizije radnih mjesta u navedenim organima odloženo do sticanja uslova za nastavak istih.

1.3. Revizije radnih mjesta u periodu 2005.-2008.godina

Broj organa u kojima je Agencija izvšila reviziju je 461 od ukupno 469 organa državne službe u Federaciji BiH što je 98,7% od ukupnog broja organa državne službe u Federaciji. Pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu ovih organa sistematizirano je 9.724 radna mjesta državnih službenika a popunjeno je 6.062 radna mjesta državnih službenika odnosno 62,3
Uspješno je prošlo reviziju 5.630 državnih službenika odnosno 92,9% a za 432 državna službenika, odnosno za 7,1% ,Agencija je donijela rješenja o prestanku radnog odnosa.

1.3.1.Odnos državnih službenika i namještenika u organima državne službe

U postupku revizije utvrđeno je da je Pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu ovih organa sistematizirano 9.724 radnih mjesta državnih službenika a popunjeno je 6.062 radna mjesta odnosno 62,3%. U istim pravilnicima sistematizirano je 15.572 radna mjesta namještenika a popunjeno 13.631 radno mjesto.Iz navedenog proizlazi da je broj sistematiziranih radnih mjesta namještenika u odnosu na broj sistematiziranih radnih mjesta državnih službenika nesrazmjeran što je suprotno potrebama i poslovima osnovne djelatnosti koje mogu obavljati samo državni službenici u organima državne službe. Ista nesrazmjera je i u odnosu broja popunjenih radnih mjesta državnih službenika prema broju popunjenih radnih mjesta namještenika što upućuje na zaključak da se još uvijek nije pristupilo sistemskoj analizi postojećih radnih mjesta i sagledavanju stvarnih potreba u organima državne službe.

1.4.Razlozi za donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa: 

  •  117 državnih službenika, odnosno 27,6% nisu ispunjavali uslov u pogledu stručne spreme,
  •  290 državna službenika, odnosno 67,1% nije zasnovalo radni odnos u skladu sa zakonom;
  •   25 državnih službenika, odnosno 5,8% nisu ispunjavala oba gore navedena uslova.


1.4.1.Državni službenici zatečeni u reviziji bez položenog stručnog upravnog ispita

U reviziji radnih mjesta ukupno je zatečeno 278 državnih službenika bez položenog stručnog upravnog ispita/ispita općeg znanja, od čega je u zakonom propisanom roku (do 25.02.2007.godine) položilo 125 državnih službenika a 17 državnih službenika je priznat ovaj ispit. Nakon zakonom propisanog roka položila su 94 državna službenika a 42 državna službenika još uvijek nemaju položen ispit općeg znanja. Obzirom da je obaveza rukovoditelja da, nakon pribavljenog mišljenja Agencije, donese za ove službenike rješenja o prestanku radnog odnosa to su, prema evidenciji, rukovoditelji do sada donijeli ukupno 24 rješenja o prestanku radnog odnosa po ovom osnovu. Za 25 državnih službenika Agencija je donijela rješenja po drugom osnovu, a istovremeno nemaju ni položen stručni upravni ispit a za 87 državnih službenika koji nemaju položen stručni upravni ispit rukovoditelji nisu zatražili prethodno mišljenje radi donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa o čemu je Agencija obavijestila Federalno ministarstvo pravde radi poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.


1.4.2.Državni službenici zatečeni u reviziji radnih mjesta sa Višom školskom spremom

U reviziji radnih mjesta u organima državne službe zatečeno je ukupno 114 državnih službenika sa višom školskom spremom od čega je 18 steklo visoku stručnu spremu do zakonom utvrđenog roka (01.7.2006.godine), 58 je steklo visoku stručnu spremu nakon roka a 38 državnih službenika uopće nije steklo visoku stručnu spremu. Zbog neispunjavanja navedenog uslova Agencija je donijela 74 rješenja o prestanku radnog odnosa, za 17 uposlenika donesena su rješenja o prestanku radnog odnosa po drugom osnovu, a za 5 državnih službenika sa VŠS, za koje su rukovoditelji organa državne službe trebali donijeti rješenja o prestanku radnog odnosa (sa danom 01.7.2006.godine), nisu donesena rješenja uz obrazloženja rukovoditelja da iste rasporedili u namještenike ili su napustili organ državne službe.

1.5. Žalbe na rješenja o prestanku radnog odnosa i objavljeni javni natječaji za popunu upražnjenih radnih mjesta u reviziji

Na rješenja Agencije donesena u postupku revizije radnih mjesta izjavljene su ukupno 284 žalbe. Agencija za državnu službu usvojila je 80 žalbi u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi (FMO) i jednu žalbu odbacila a Odbor za žalbe je poništio 63 rješenja Agencije.
Zakonom o državnoj službi propisano je da će Agencija, nakon obavljene revizije radnih mjesta, u suradnji sa rukovoditeljem organa državne službe, raspisati javni natječaj za popunu radnih mjesta koja su ostala upražnjena na osnovu rješenja o prestanku radnog odnosa a po konačnosti istih.
Na upražnjena radna mjesta državnih službenika u reviziji Agencija je na zahtjev rukovoditelja organa objavila 99 javnih natječaja i do sada su izvršena 83 postavljenja državnih službenika.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.