Termini polaganja stručnog ispita i IOZ

Stupanjem na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH (''Sl. novine FBiH br. 63/08), Agencija obavještava kandidate o terminima i rezultatima polaganja IOZ i stručnog ispita putem službene internet stranice www. adsfbih.gov.ba ili na drugi pogodan način, s tim da se svaki od načina obavještavanja smatra urednim.

Datum: 01.04.2009.
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.