Način polaganja stručnog ispita

Stručni ispit se polaže u okviru javnog konkursa/natječaja i polažu ga sva lica sa VSS-om koja kao kandidati konkurišu na radna mjesta državnih službenika u organima državne službe Federacije, kantona, grada i općina i koji ispunjavaju uvjete konkursa/natječaja, a prethodno su položili ispit općeg znanja ili su izuzeti od polaganja ovog ispita. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u određenom organu državne službe u FBiH, na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.

Stručni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela (intervju). Ovaj ispit se polaže u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH (''Sl. novine FBiH br. 69/06, 78/06, 63/08").

Datum: 01.04.2009.
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.