Prijem državnih službenika u Agenciji za državnu službu Federacije BiH

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine01. Stručni savjetnik za ljudske potencijale u Uredu direktora Agencije - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za postavljenja u Odjeljenju Agencije za Kanton Sarajevo
i Bosansko -podrinjski kanton - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: Pružanje stručne podrške rukovodiocu Agencije na polju kadrovskog planiranja u skladu sa modernom praksom upravljanja ljudskim potencijalima: priprema i učestvuje u provođenju procedure za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Agenciji i obezbjeđuje transparentan i objektivan proces izbora kandidata, vrši analizu i procjenu potreba za obukom i razvojem kadrova uposlenih u skladu sa osnovnim organizacionim ciljevima, izrađuje plan i program obuke usmjeren na sticanje konkretnih praktičnih znanja i vještina za obavljanje pojedinačnih poslova, izrađuje analize, izvještaje i informacije o stanju kadrova u Agenciji, promoviše osnovne principe etičkog kodeksa u radu i profesionalni razvoj uposlenih u Agenciji. Izrađivanje pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa: priprema i izrađuje nacrte rješenja po zahtjevima uposlenih službenika i namještenika Agencije, priprema i učestvuje u izradi podzakonskih akata koje donosi Agencija. Izrađivanje radnih standarda za procjenu i analizu rada svakog uposlenog državnog službenika i namještenika: izrađuje obrazce i predlaže metode i modele za praćenje i analizu kvalitete rada svakog uposlenog, predlaže korektivne mjere za otklanjanje problema i poboljšanje rada svakog službenika i namještenika. Provođenje ispita općeg znanja: vrši stručne i administrativne poslove za provođenje ispita općeg znanja, vodi evidenciju o provedenim ispitima općeg znanja i sačinjava izvještaj. Vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.291.00 KM (4,10x315).

02. Opis poslova: Provođenje postupaka revizije radnih mjesta državnih službenika: vrši reviziju državnih službenika u organima državne službe, izrađuje zapisnik o izvršenoj reviziji sa utvrđenim stanjem u postupku revizije, izrađuje obavještenja o izvršenoj reviziji u organu državne službe u kojoj je izvršena, priprema nacrt rješenja o prestanku radnog odnosa državnog službenika u postupku revizije, provodi radnje po žalbama izjavljenim na rješenja u postupku revizije u okviru nadležnosti prvostepenog organa (kompletiranje i prosljeđivanje žalbe drugostepenom organu i izrađuje nacrte rješenja po potrebi). Provodi konkursne procedure za postavljenje državnih službenika: obrađuje zahtjeve za raspisivanje javnog konkursa, vrši prijem i obradu prijava kandidata na javne konkurse, vrši stručne i administrativne poslove za potrebe komisije za provođenje stručnog ispita, izrađuje nacrt rješenja o imenovanju komisije za izbor državnih službenika, izrađuje nacrt mišljenje o postavljenju državnog službenika sa Liste uspješnih kandidata, a na zahtjev organa za koji se provodi konkurs, obavještava kandidate o rezultatima stručnog ispita nakon što organ donese rješenje o postavljenju državnog službenika sa Liste uspješnih kandidata, provodi radnje po žalbama izjavljenim na obavještenja u postupku provođenja konkursne procedure u okviru nadležnosti prvostepenog organa, izrađuje nacrte akata o okončanju konkursne procedure. Praćenje zakonskih propisa i priprema odgovora na upite građana i drugih pravnih lica: svakodnevno prati primjenu zakona i podzakonskih akata, daje inicijativu za izmjenu zakona i podzakonskih akata pomoćniku direktora, po potrebi kontaktira sa organima državne službe i podnosiocima žalbi izjavljenim na akte Agencije. Vrši i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca- pomoćnika direktora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.291.00 KM (4,10x315).

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i to:
za poziciju 01.
 VSS - pravni fakultet,
 tri (3) godine radnog staža u struci , nakon stjecanja VSS
 poznavanje rada na računalu
za poziciju 02.
 VSS - pravni, ekonomski, filozofski ili fakultet političkih nauka,
 3 (tri) godine radnog staža u struci , nakon stjecanja VSS
 poznavanje rada na računalu
Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, Sarajevo, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, Sarajevo ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
ul. Hamdije Kreševljakovića broj 19/V , 71 000 Sarajevo
sa naznakom
« Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.RAVNATELJ 

Sead Maslo, dipl.iur.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.