Prijem državnog službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije: 04.08.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna", broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna

5 / 281


- Stručni savjetnik za socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stepenu po pravima iz oblasti socijalne zaštite, dječje zaštite i civilnih žrtava rata; predlaže mjere za osposobljavanje za život i rad invalidnih osoba i djece ometene u razvoju; izrada i donošenje pojedinačnih akata koja se odnose na izdavanje saglasnosti za smještaj u ustanove socijalne zaštite, smještaj u druge porodice i kućna njega i pomoć; sudjeluje u izradi nacrta, prednacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata; obavlja poslove planiranja materijalne zaštite korisnika socijalne zaštite; radi administrativne poslove za komisiju za kategorizaciju osoba nesposobnih za samostalni život i rad i osoba s trajnim smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju; predlaže mjere adekvatne zaštite starih i invalidnih osoba kroz institucionalnu i vaninstitucionalnu zaštitu; obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost po nalogu ministra ili rukovodioca odjela

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
-VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabran kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom :
« Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna »
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.