Prijem vježbenika u Općini Vareš
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 29.07.2011. godine

Na temelju članka 37. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa članom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/10) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" broj: 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Vareš, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u Općini Vareš

5 / 280


- Vježbenik- dipl. inženjer arhitekture, u Službi za prostorno uređenje i obnovu - 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen arhitektonski fakultet.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stupanj stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/06, 59/08 i 25/10).

Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na 1 (jednu) godinu.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stupnja stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60 % i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2,
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natječaj za prijem vježbenika u Općini Vareš"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.