Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije: 04.08.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi
Federacije Bosne i Hercegovine
06 / 452

 

01. Rukovodilac službe - Pomoćnik direktora u Središnjem uredu u Službi za internu reviziju - 1 ( jedan) izvršitelj
02. Rukovodilac službe - Pomoćnik direktora u Središnjem uredu u Službi za unutrašnju kontrolu - 1(jedan) izvršitelj
03. Rukovodilac sektora - Pomoćnik direktora u Središnjem uredu u Sektoru za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa - 1(jedan) izvršitelj
04. Stručni savjetnik za javne nabavke i imovinsko - pravne poslove u Središnjem uredu u Sektoru za administrativne i zajedničke poslove - 1(jedan) izvršitelj

 

01. Opis poslova: rukovodi Službom i ima ovlaštenja utvrđena u članku 42. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i neposredno vrši najsloženije poslove: organizira i koordinira aktivnosti interne revizije i nadzire implementaciju planiranih aktivnosti; razvija revizorske programe i procedure u skladu sa međunarodnim standardima za internu reviziju, zakonima i drugim propisima koji uređuju internu reviziju; priprema strateške planove za razdoblje od tri godine i godišnje planove interne revizije na osnovu objektivne procjene rizika, zajedno sa rukovodećim i ostalim državnim službenicima; odobrava pojedinačne planove interne revizije; pomaže vanjskim revizorima iz Ureda za reviziju institucija Federacije BiH pri obavljanju revizije godišnjih finansijskih izvještaja; nezavisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadataka i funkcija Porezne uprave kao budžetskog korisnika; upozorava na nepravilnosti i usklađenosti sa zakonima i propisima, kojima je utvrđeno poslovanje Porezne uprave; predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja Porezne uprave; izvještava o rezultatima koji uključuju pružanje uvjerenja i davanje preporuka direktoru da su interne i upravljačke kontrole u funkciji; prati provedbu preporuka; izrađuje godišnje izvještaje; predlaže obuke internih revizora; sastavlja godišnji plan obuke revizora i osigurava njegovu implementaciju; neposredno odgovara direktoru; obavlja i druge poslove koje odredi direktor, a koji se odnose na poslove iz nadležnosti Službe.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.600,50 KM (4,85 x 330)


02. Opis poslova: rukovodi Službom i ima ovlaštenja utvrđena u članku 42. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i neposredno vrši najsloženije poslove: organizira i koordinira aktivnosti unutrašnje kontrole i nadzire implementaciju planiranih aktivnosti; razvija programe i procedure u skladu sa zakonima i drugim propisima koji uređuju ponašanje zaposlenih; priprema planove za unutrašnju kontrolu na osnovu objektivne procjene; izvještava direktora o uočenim nepravilnostima i usklađenostima sa zakonima i propisima i predlaže mjere za njihovo otklanjanje; izrađuje godišnje izvještaje; obavlja i druge poslove koje odredi direktor, a koji se odnose na poslove iz nadležnosti Službe.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.600,50 KM (4,85 x 330)


03. Opis poslova: rukovodi Sektorom i u tom smislu ima ovlaštenja utvrđena u članku 42. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Odgovoran je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Sektoru. Neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, i to: učestvuje u radu stručnog kolegija Porezne uprave i savjetuje direktora Porezne uprave o pitanjima iz nadležnosti Sektora; predlaže direktoru obuku uposlenika Porezne uprave po pitanjima za funkcionisanje Jedinstvenog sistema; koordinira rad u Sektoru; priprema godišnji plan i program rada Sektora, operativne planove i odgovoran je za njihovu realizaciju; priprema godišnji Plan aktivnosti i Financijski plan za upravljanje Jedinstvenim sistemom i potrebnim sredstavima; priprema godišnji izvještaj o naplati i kontroli doprinosa; prati propise koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi sa Jedinstvenim sistemom, te predlaže konkretne načine i rješenja za njihovu primjenu; nadgleda i analizira funkcionisanje Sektora i sa stanjem u oblasti informiše direktora; učestvuje u pripremi i primjeni jedinstvene metodologije i procedura za obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora; ostvaruje saradnju sa osnovnim organizacionim jedinicama PU VBF i drugim korisnicima JS; koordinira i po potrebi pruža stručnu pomoć kantonalnim poreznim uredima iz djelokruga rada Sektora; učestvuje u rješavanju najsloženijih predmeta iz oblasti rada Sektora; predlaže ocjenu rezultata rada zaposlenih u Sektoru, na osnovu utvrđenih kriterija; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.600,50 KM (4,85 x 330)


04. Opis poslova: vrši izradu plana javnih nabavki i ugovora o nabavci robe i usluga za Poreznu upravu Federacije; priprema analize opravdanosti investicionih ulaganja; priprema ugovore za investiciona ulaganja; provodi postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; priprema dokumentaciju u vezi sa provedenim postupkom za javnu nabavku; priprema izvještaj o javnoj nabavci; priprema izjašnjenje ugovornom organu po prigovoru ponuđača; priprema izjašnjenje i dostavlja dokumentaciju drugostepenom organu u žalbenom postupku; vodi evidenciju vezanu za javne nabavke; obavlja i druge poslove koji su u vezi sa javnom nabavkom; prati izvršavanje poslova u rokovima prema zaključenim ugovorima i učestvuje u rješavanju najsloženijih upravnih postupaka u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima; obavlja aktivnosti oko imovinsko-pravne regulative vezane za nepokretnosti koje koristi Porezna uprava; priprema ugovore o zakupu poslovnih prostora Porezne uprave; priprema pojedinačna akta za nadležne organe iz oblasti imovinskih i pomoćno-tehničkih poslova; učestvuje u izradi općih akata iz oblasti opštih poslova; priprema nacrte saglasnosti za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnih prostora kantonalnim poreznim uredima; priprema odgovore po zahtjevima kantonalnih poreznih ureda za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, vršenju usluga, i dr; obavlja i druge posolove po nalogu šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.353,00 KM (4,10 x 330)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01.
- VSS, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- položen ispit za ovlaštenog revizora
Za poziciju 02.
- VSS, završen, pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet kriminalističkih nauka
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 03.
- VSS, završen ekonomski ili pravni fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 04.
- VSS, završen pravni ili ekonomski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,

 

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o položenom ispitu za ovlaštenog revizora (pozicija 01.)
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

Sead Maslo dipl. iur.

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.