Prijem vježbenika u Općinu Stari Grad Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 25.07.2011. godine

Na osnovu članka 37. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" broj: 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Stari Grad, objavljujeJAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u Općinu Stari Grad Sarajevo

6 / 454

 

01. Vježbenik, dipl. ing. arhitekture -1 (jedan) izvršitelj
02. Vježbenik, dipl. pravnik -1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:


za poziciju 01
VSS - VII stupanj stručne spreme, dipl. ing. arhitekture


za poziciju 02
VSS - VII stupanjstručne spreme, dipl. pravnik

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika VII stupanj stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na period od 1 (jedne) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stupnja stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija VII stupnja stručne spreme,
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60 % i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za prijem vježbenika u Općinu Stari Grad Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.