Prijem državnog službenika u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o pruzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj:12/10 od 01.10.2010. godine), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona

4 / 264

- Stručni savjetnik za vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: stara se o organizovanju i sprovođenju zdravstvene zaštite, učestvuje u radu po pitanju praćenja, analiziranja, procjenjivanja zdravstvenog stanja stanovništva i higijensko-epidemioloških prilika u životnoj i radnoj sredini; obavlja stručne poslove vezane za praćenje, planiranje, saradnju, unapređenje, organizaciju i djelokrug rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse na primarnom nivou, kao i bolničkih zdravstvenih ustanova, predlaže mjere za otklanjanje nepravilnosti u funkcionisanju sistema zdravstvene zaštite i njegovog unapređenja; prati stanje i pojave u oblasti bolničke i vanbolničke zdravstvene zaštite; utvrđuje kriterije za praćenje kvaliteta rada, uvodi mjere kontrole kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, planira unapređenje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova; obavlja poslove vezane za akreditaciju zdravstvenih ustanova; predlaže mjere kod uočenog poremećaja kod snabdijevanja lijekovima i medicinskim materijalom; obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS -VII stepen, završen medicinski, farmaceutski ili stomatološki fakultet
- radno iskustvo: najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS

 


Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

 

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Ul. Slatina br. 2.
TUZLA
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.