Prijem državnog službenika u Ministarstvu šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna,
5 / 279

- Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove u šumarstvu i poljoprivredi -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, nomotehničku obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona , drugih propisa i općih akata i o prednacrtima , nacrtima i prijedlozima sporazuma, ugovora i drugih akata, vrši stručnu obradu
sistematskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata, pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti, vrši pripremanje prečiščenih tekstova zakona i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa, vrši izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih , obligacionih i dužničko povjerilačkih odnosa u upravnom postupku, kao i rad na realiziranju ti ugovora i akata, vodi postupak za dodjelu koncesija, vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku(poseban ispitni postupak), rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom postupku(skraćeni upravni postupak), izrađuje i donosi pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja , saglasnosti i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima, obavlja i druge poslove po nalogu ministra i pomoćnika ministra.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,

 

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.