Prijem državnog službenika u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 8/11 od 31.03.2011. godine) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo

06 / 455

-Sekretar Ministarstva -1( jedan) izvršitelj

Opis poslova: neposredno rukovodi kabinetom i složenijim poslovima u jednoj ili više oblasti; obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva; koordnira radom organizacionih jedinica Ministarstva; sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća; realizira program rada Ministarstva; obavlja poslove u vezi sa planovima odbrane određene zakonom i drugim propisima; radi na izradi nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i provedbenih akata iz djelokruga Ministarstva; radi na izradi analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga ministarstva, organizuje opće, protokolarne i druge poslove od značaja za ostvarivanje funkcija ministra i u tom pogledu koodinira vršenje općih i drugih poslova kojima se osiguravaju uslovi za rad organizacionih jedinica ministarstva i rad izvan sektora, poslove javnog informisanja određene zakonima i drugim propisima, stara se o planiranju i izvršenju budžeta Ministarstva i tekućih grantova; vrši i druge poslove koje mu odredi ministar.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.350,85 KM (2,92 x 462,62)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
Za poziciju 01.
- VSS, VII stupanj, završen pravni fakultet,
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo dipl. iur.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.