Prijem državnog službenika u Uredu Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 8/11 od 31.03.2011.) Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu Vlade Federacije BiH
za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije

06 / 456


- Stručni suradnik za praćenje i izradu studijsko-analitičkih i drugih materijala u Sektoru za praćenje usklađenosti propisa sa propisima Europske unije - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vrši stručnu obradu i izradu svih analitičkih, informativnih i drugih materijala koji se odnose na usklađenost propisa sa propisima Europske unije i o tome sačinjava tipske izvještaje, redovne i periodične informacije i slično; vodi i ažurira bazu podataka (po oblastima) o usklađenosti zakona i drugih propisa sa propisima Europske unije; sudjeluje u pripremi sastanaka, stručnih seminara, edukacija i drugih oblika usavršavanja koje organizira Ured za državne službenike koji u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama neposredno rade na usaglašavanju zakona i drugih propisa sa propisima Europske unije; vrši i druge poslove koje odredi pomoćnik direktora.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stupanj, završen pravni fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje engleskog jezika;
- poznavanje rada na računaru.

 

 

Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

 

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS;
3. dokaz o poznavanju engleskog jezika;
4. dokaz o poznavanju rada na računaru;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v,
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.