Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), te na osnovu tačke 2. Zaključka Vlade Federacije BiH, V. broj: 591/2011 od 21.06.2011. godine, o raspisivanju novog Javnog konkursa u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine


06 / 457


- direktor Službe - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vrši poslove i zadatke utvrđene u odredbama člana 25. do 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji: rukovodi, zastupa i predstavlja Službu i vrši naročito slijedeće poslove: organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, donosi propise, interne opšte akte i pojedinačne akte za koje je zakonom i podzakonskim propisima ovlašten, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u Službi i vrši druge poslove koje su mu zakonom i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost; u skladu sa zakonom i drugim propisima, odgovoran je za korištenje financijskih sredstava i materijalnih dobara iz nadležnosti Službe i ta se sredstva mogu isključivo koristiti za namjene za koje su dodijeljena i svojim vlastitim odlukama ne može mijenjati predviđene namjene i istovremeno je naredbodavac za sva ova sredstva i dobra; potpisuje sve akte iz nadležnosti Službe, te može ovlastiti sekretara/tajnika Službe, pomoćnike direktora i druge državne službenike da potpisuju određena pojedina akta, o čemu donosi posebno rješenje; za vršenje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto : 2.046,00 (6,20 x 330)


Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:
-VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski ili pravni fakultet,
-najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
-položen ispit općeg znanja.

 

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

 


b) Ostali kandidati dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS.
3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski
kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba.)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V
sa naznakom:
«Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika, direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine »
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.