Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Središnja Bosna
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 21.07.2011. godine

Na osnovu članKa 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, o davanju suglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu za
zakonodavstvo Vlade Kantona Središnja Bosna

5 / 276

- Sekretar Ureda -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: rukovodi Uredom za zakonodavstvo; predstavlja Ured i obavlja poslove predviđene Uredbom o Uredu za zakonodavstvo, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda i uputstvima Vlade; organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Ureda; koordinira rad unutar Ureda između izvršilaca; organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Ureda; donosi propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten.
Pored poslova rukovođenja Uredom za zakonodavstvo, sekretar Ureda obavlja i poslove iz oblasti privrede i to: daje mišljenje o nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti privrede, koje razmatra Vlada i predlaže Skupštini kantona, sa stajališta njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom; obavlja određene stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata koje Vlada predlaže Skupštini kantona, iz oblasti privrede; osigurava metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona, drugih propisa i općih akata; utvrđuje prečišćene tekstove propisa koje donosi Vlada, ako je za to ovlašten tim propisom; brine se o objavljivanju u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona" zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština, propisa i općih akata koje donosi Vlada, ministarstva i drugi organi uprave; vrši i druge poslove koje mu povjeri Vlada SBK-a. Sekretar Ureda je naredbodavac za korištenje sredstava za rad Ureda. Sekretar za svoj rad i rad Ureda za zakonodavstvo odgovara Vladi.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,

 

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

 

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Kantona Središnja Bosna"

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.